Систем за електронско издавање на потврди
www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 15.01.2013  -  Во функција е пуштен системот за издавање на е-Потврди   повеќе...

 • 01.06.2013  -  Производи достапни преку системот за е-Потврди со дел од тарифник   повеќе...

 • НАРАЧАЈ ПОТВРДА
 • Нарачај потврда преку системот за е-Потврди повеќе...

 • Листа на регистрациони канцеларии на Централниот регистар повеќе...

 • ПРОИЗВОДИ ОД СИСТЕМОТ ЗА Е-ПОТВРДИ
  Преку системот за е-Потврди можат да се нарачаат потврди од повеќе регистри во рамките на Централниот регистар. повеќе
  Потврди кои се издаваат преку системот за издавање на Е-потврди
  1. Стечајна постапка - 257 ден. 6. Привремена забрана за вршење одделна дејност – санкција - 298 ден.
  2. Ликвидациона постапка - 257 ден. 7. Забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно - приватно партнерство - 297 ден.
  3. Регистрирана дејност - 248 ден. 8. Привремена забрана за вршење на одделна дејност – казна - 297 ден.
  4. Извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех - 1750 ден. 9. Трајна забрана за вршење на одделна дејност - 297 ден.
  5.1 Забрана за вршење професија, дејност или должност- 298 ден. –правно лице
  5.2 Забрана за вршење професија, дејност или должност- 298 ден. –управител во правно лице
  Систем за електронско издавање на потврди
  Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
  • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3288 100
  • факс +389 2 3123169