Систем за електронско издавање на потврди
www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 15.01.2013  -  Во функција е пуштен системот за издавање на е-Потврди   повеќе...

 • 01.06.2013  -  Производи достапни преку системот за е-Потврди со дел од тарифник   повеќе...

 • НАРАЧАЈ ПОТВРДА
 • Нарачај потврда преку системот за е-Потврди повеќе...

 • Листа на регистрациони канцеларии на Централниот регистар повеќе...

 • ПРОИЗВОДИ ОД СИСТЕМОТ ЗА Е-ПОТВРДИ
  Преку системот за е-Потврди можат да се нарачаат потврди од повеќе регистри во рамките на Централниот регистар. повеќе
  Е-ПОТВРДИ
  1. Пристапете до системот
  2. Нарачајте потврда

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку e-potvrdi@crm.org.mk или на телефон (02) 3288 297, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

  ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Е-ПОТВРДИ

  Согласно Законот за Централен регистар (Сл. Весник бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011), податоците запишани во регистрите кои ги води Централниот регистар може да ги користат сите домашни и странски физички и правни лица, во вид на информација или во друга форма.

  Системот за издавање на Е-потврди служи за олеснување на пристапот до податоците со кои располага Централниот регистар за бизнис заедницата. Истиот овозможува побарување и испорачување на информациите од соодветните регистри кои што, во согласност со законските решенија, служат за остварување на права или легитимирање при почнување на административни постапки пред други државни органи, во дигитална форма, заверени од страна на Централниот регистар со електронски потпис.

  Дополнително, системот овозможува нарачка и плаќање на документите по електронски пат, а нивно подигнување во хартиена форма, на шалтерите на Централниот регистар.

  Начин на преземање на потврдите:

  • во дигитална форма, електронски потпишани од Централниот регистар

  • во хартиена форма, од избраната канцеларија на Централниот регистар

  Систем за електронско издавање на потврди
  Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
  • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3288 100
  • факс +389 2 3123169