Организациона поставеност

 
Централен регистар на Република Македонија
бул. Кузман Јосифски Питу бр. 1 1000 Скопје
телефон 3 288 100 факс 3 123 169

Директор
Марија Бошковска Јанковски 
Регистратор
Ненад Миноски
Раководител на одделение за административно-техничка поддршка на директорот
Александра Миновска
Раководител на Одделение за внатрешна ревизија
Ана Пеоска
Раководител на Одделение за чoвечки ресурси
Венера Војноска 
Раководител на Одделение за маркетинг и односи со јавност
М-р Ирена Лазарова
Раководител на Одделение за планирање, развој и меѓународна соработка
м-р Ангела Саздова-Донева
Раководител на Сектор за водење на регистри 
Станко Коруноски
Раководител на Одделение за водење на единствен трговски регистар и регистар на претставништва
М-р Драгана Бахчовановска Шошковска
Раководител на Одделение за водење на регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење на професија,дејност и должност и привремена забрана на вршење одделна дејност, регистар на споредни казни за сторените кривични дела и регистар на утврдените побарувања на доверителите во стечајната постапка

Раководител на Одделение за техничка помош 
Ленче Петрова-Киранџиска 
Раководител на Одделение за водење на заложен регистар и регистар на лизинг

Раководител на Одделение за водење на регистар за годишни сметки
Маја Лазаровска
Раководител на Одделение за водење на регистар за права врз недвижности и регистар на вложувања во недвижности
Ѓошо Вангелов
Раководител на Одделение за задолжница

Раководител на Сектор за економски и правни работи
Ќиро Милановски
Раководител на Одделение за правни работи
Христина Секуловска - Караманова
Раководител на Одделение за општи работи и комуникација со РРК/РК
Ѓорѓи Веловски
Раководител на Одделение за внатрешна финансиска контрола
Марија Јованчевска
Раководител на Одделение за финансиско-сметководствени работи
Славица Митева
Раководител на Одделение за јавни набавки
Јордан Дејанов
Раководител на Сектор за информатичка технологија
Гајтана Касапоска-Сотировска
Раководител на Одделение за развој на информатички системи
Александра Саздановска-Крстевска
Раководител на Одделение за информатичка инфраструктура
Оливер Симјанов
Раководител на Одделение за поддршка на регистарски и деловно-процесни системи, е-услуги и корисници
Борче Наумовски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Скопје

бул. Кузман Јосифски Питу бр. 1 1000 Скопје
телефон 3 288 100 факс 3 123 169

Одговорно лице 
Владо Мартиновски
 

Овластено лице за регистрација 
Весна Данилоска
 

Овластено лице за регистрација 
Билјана Младеновска
 

Овластено лице за регистрација 
Сања Андреева
 

Овластено лице за регистрација 
Мате Ивановски
 

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Тетово

ул. Маршал Тито бр.40 Тетово
телефон 044-337-742

Одговорно лице за работење на РРК Тетово
Илија Димитриевски

Советник
Бранислав Андоноски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Охрид

ул. Македонски Просветители бр.8 Охрид
телефон 046-254-254

Овластено лице за регистрација
Венко Арнаудов

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Битола

ул. Мирче Ацев бр.3 Битола
телефон 047-224-396

Овластено лице за регистрација
Ленка Рашајковска

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Прилеп

ул. Ѓорче Петров бб Прилеп
телефон 048-428-308

Овластено лице за регистрација
Васе Трајковска
 

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Велес

ул. Маршал Тито бр.41 Велес
телефон 043-233-066

Стручен соработник
Ангел Аврамов

Овластено лице за регистрација
Анѓелина Костовска

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Штип

ул. Плоштад Слобода бр.1 Штип
телефон 032-391-333

Советник
Мариче Манева

Овластено лице за регистрација
Олга Митова

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Струмица

Бул. Маршал Тито бб Струмица
телефон 034-345-296

Одговорно лице за работење на РРК Струмица
Илија Патриков

Овластено лице за регистрација
Ѓорѓи Ахтаров

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Кочани

ул. 29 Ноември бр.2 Кочани
телефон 033-271-905

Одговорно лице за работење на РРК Кочани
Оливер Досевски 
 

Советник
Елизабета Ефтимова 
 

Овластено лице за регистрација
Виолета Андонова

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Куманово

Плоштад Маршал Тито бб Куманово
телефон 031-414-707

Одговорно лице за работење на РРК Куманово
Дарко Ристовски

Овластено лице за регистрација
Игор Божиновски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Куманово

Регистрациона канцеларија Крива Паланка

Плоштад Маршал Тито бр.179 Крива Паланка
телефон 031-377-880

Стручен соработник
Фросина Алексовска

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Тетово
Регистрациона канцеларија Гостивар

ул. Браќа Гиновски бр.56 Гостивар
телефон 042-221-048

Овластено лице за регистрација
Даниела Страшеска Стергиу

 

Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Охрид
Регистрациона канцеларија Дебар

ул. Братство и единство бр.144 Дебар
телефон 046-831-615

Стручен соработник
Усеин Елезоски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Охрид
Регистрациона канцеларија Струга

ул. Пролетерски бригади бб Струга
телефон 046-786-310

Стручен соработник
Наташа Топалоска

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Битола
Регистрациона канцеларија Кичево

Бул. Ослободување бр.2 Кичево
телефон 045-220-277

Стручен соработник
Драган Дејаноски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Битола
Регистрациона канцеларија Ресен

ул. Тасе Милошевски бр.12 Ресен
телефон 047-451-063

Референт за регистрација
Слободе Лозевски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Прилеп
Регистрациона канцеларија Македонски Брод

ул. Маршал Тито бр.10 Македонски Брод
телефон 045-274-150

Стручен работник
Среќко Лазаревски 

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Велес
Регистрациона канцеларија Кавадарци

ул. Едвард Кардељ бб Кавадарци
телефон 043-414-121

Стручен соработник
Цанко Пановски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Велес
Регистрациона канцеларија Гевгелија

ул. 7 Ноември бр.2 Гевгелија
телефон 034-211-842

Стручен соработник
Марија Такашманова

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Велес
Регистрациона канцеларија Неготино

ул. Маршал Тито бб Неготино
телефон 043-361-995

Стручен соработник

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Штип
Регистрациона канцеларија Свети Николе

ул. Плоштад Илинден бр.17 Свети Николе
телефон 032-443-466 факс 032-443-466

Стручен соработник
Блажо Цветановски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Штип
Регистрациона канцеларија Пробиштип

ул. Јордан Стојанов бр.23 Пробиштип
телефон 032-483-161

Референт за регистрација
Магдалена Миланова 

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Струмица
Регистрациона канцеларија Радовиш

ул. Маршал Тито бр.152 Радовиш
телефон 032-635-141

Стручен соработник
Славе Атанасовски

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Струмица
Регистрациона канцеларија Валандово

ул. Првомајска бб Валандово
телефон 034-382-039

Стручен работник
Станка Шунтова

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Кочани
Регистрациона канцеларија Делчево

ул. Методи Митевски Брицо бр.11 Делчево
телефон 033-411-337

Референт за регистрација
Елизабета Таушанска

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Кочани
Регистрациона канцеларија Берово

ул. 23 Август бр.13 Берово
телефон 033-471-075

Референт за регистрација
Блага Ковачовска

 
Централен регистар на Република Македонија
Регионална регистрациона канцеларија Кочани
Регистрациона канцеларија Виница

ул. Страшо Пинџур бб Виница
телефон 033-362-309

Стручен работник
Венко Коцев

 

sp;

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.