Систем за електронско издавање на потврди
www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 15.01.2013  -  Во функција е пуштен системот за издавање на е-Потврди   повеќе...

 • 01.06.2013  -  Производи достапни преку системот за е-Потврди со дел од тарифник   повеќе...

 • НАРАЧАЈ ПОТВРДА
 • Нарачај потврда преку системот за е-Потврди повеќе...

 • Листа на регистрациони канцеларии на Централниот регистар повеќе...

 • ПРОИЗВОДИ ОД СИСТЕМОТ ЗА Е-ПОТВРДИ
  Преку системот за е-Потврди можат да се нарачаат потврди од повеќе регистри во рамките на Централниот регистар. повеќе
  ПРОИЗВОДИ ОД СИСТЕМОТ ЗА Е-ПОТВРДИ
  Преку системот за е-Потврди можат да се нарачаат потврди од повеќе регистри во рамките на Централниот регистар:
  • Трговски регистар и регистар на други правни лица
  • Регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност
  • Регистар на казни за сторени кривични дела на правни лица
  • Регистар за годишни сметки
  Систем за електронско издавање на потврди
  Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
  • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3288 100
  • факс +389 2 3123169