Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120190000306 Друштво за маркетинг ПОДИУМ КД ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 18.01.2019 20:40:12
35020190001145 Друштво за производство, трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2019 16:45:01
35020190001006 Друштво за информатички и други услуги, производство и трговија ИНФОТЕК СОЛУШН ДООЕЛ Петровец Упис на основање 18.01.2019 16:45:01
35020190000992 Друштво за производство, трговија и услуги ТИБО-ПАК 2019 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2019 16:45:00
35020190001153 Друштво за градежништво и услуги ИНТЕРБИЛД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2019 16:15:01
35020190001067 Друштво за производство, трговија и услуги МАЈС 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.01.2019 16:15:01
35020190000496 Друштво за производство, трговија и услуги ПАПИЛОН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 15:59:59
35020190001214 Друштво за производство трговија и услуги РОЈАЛ БУРГЕР ДООЕЛ Велес - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.01.2019 15:54:52
35020180029821 Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги ВАНО ЛОГИСТИК увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 18.01.2019 15:54:28
35020190001227 Друштво за производство,трговија и услуги КЕЦ-ЕВТИНИЈА ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 15:48:55
30120190000262 Здружение за уметност и наука ЅЕЕ Скопје Документ за корекција 18.01.2019 15:48:39
31120190000014 Занаетчија Фризерски салон ЕСТЕТИКА Емрије Сулејман Амзи Гостивар Упис на основање 18.01.2019 15:44:05
35020190001241 Трговец поединец ЛОЛО АКЦЕСОРИС ТП Ивона Сашо Делиманова Гевгелија Упис на промена 18.01.2019 15:37:56
35020190001242 Друштво за транспорт трговија и услуги ЕРА ТРАНС ЛТД ДООЕЛ Куманово Упис на промена 18.01.2019 15:20:54
35020190000189 Друштво за производство,трговија и транспорт СЕН-ОИЛ 2012 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 15:19:01
35020190001163 Друштво за издавачка дејност,производство,промет и услуги АЛБИ ДОО Скопје Упис на промена 18.01.2019 15:16:48
35020180030008 Друштво за производство, трговија и услуги АКТИВА КОНСАЛТИНГ ДОО Марино,Илинден Упис на промена 18.01.2019 15:15:18
30120190000248 АДВОКАТ АНА ЃОРГИЕВСКА Скопје Упис на основање 18.01.2019 15:14:01
35020190001151 Друштво за трговија и услуги ЛИПА ВМИ ТРЕЈД ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 15:10:08
35020190001117 Друштво за производство, трговија и услуги СТРЕЕТ ФООД 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 15:09:13
35020190001219 Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРО-МАК АЗИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Сарај Скопје Упис на промена 18.01.2019 15:08:46
35020190001221 Друштво за услуги трговија и производство МАТМАЗЕЛ 2009 увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 15:02:38
35020190001159 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ВЕРА СОФТВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Упис на промена 18.01.2019 15:00:32
35020190001103 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕПЕТ ДОО Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:56:14
30320190000037 Друштво за услуги и угостителство СТЕФАН 2014 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 14:53:55
35020190001077 Едукативен центар ДИДАКТА ПЛУС ДОО Велес - во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 14:52:29
35020190001057 Друштво за производство, трговија и услуги МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:49:16
35020190001197 Друштво за трговија и услуги СДД КОНСАЛТИНГ КАН ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 14:45:48
35020190000988 Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги ДАКА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на основање 18.01.2019 14:45:00
35020190001111 Трговско друштво за промет производство и услуги ЦЕНТРОИМПЕКС МОНД ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:42:19
30420190000046 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТАР ИГУЧИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 18.01.2019 14:39:37
30420190000031 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТАР ИГУЧИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 14:39:36
30420190000045 Друштво за производство,услуги и трговија САБИРЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.01.2019 14:38:37
30420190000030 Друштво за производство,услуги и трговија САБИРЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 14:38:36
30420190000044 Друштво за производство,трговија и услуги КОФИ ШОП ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 18.01.2019 14:37:01
30420190000043 Друштво за производство,трговија и услуги КОФИ ШОП ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 14:37:00
30520190000034 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало Тони Камчески МАНАТ-К увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Упис на бришење 18.01.2019 14:35:29
30520190000033 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало Тони Камчески МАНАТ-К увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 14:35:28
35020190001199 Трговско друштво за трговија на големо и мало, услуги и производство АЛЕКС ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.01.2019 14:34:36
35020190001141 Друштво за внатрешна и надворешна трговија и услуги ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД ДОО Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:33:27
35020190000958 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:30:36
30420190000041 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛНЕТ-ЕНТЕР ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 14:29:19
30420190000040 Друштво за трговија, угостителство и услуги КЛЕА увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 14:27:07
30620190000015 Друштво за производство,трговија и услуги ЏИПУН ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 14:23:36
35020190001166 Друштво за производство и трговија ВЕМАР ДОО увоз-извоз Кочани Упис на промена 18.01.2019 14:21:02
35020190001183 Друштво за производство,трговија и услуги КЕЦ-ЕВТИНИЈА ДООЕЛ Штип Упис на промена 18.01.2019 14:16:44
35020190000606 Друштво за производство,услуги и трговија ХРИ-РАТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 18.01.2019 14:15:58
35020190000990 Друштво за услуги и комбинирани услужни дејности ГЛОБЕ ВИЛЛИАМС ДОО Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:15:37
30120190000011 Приватна агенција за вработување ЕЛС ГРОУП ВРАБОТУВАЊЕ Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:15:23
30320190000038 Друштво за производство трговија и услуги СОКОЛ извоз-увоз ДООЕЛ Охрид Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 14:14:14
30520190000029 Приватна здравствена установа ординација по општа медицина МЕДИСНАЈ Прилеп-во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 14:09:18
30920190000004 Приватна здравствена установа поликлиника од примарната здравствена заштита ВИНИ-МЕДИКА п.о. Виница Упис на промена 18.01.2019 14:08:12
35020190001217 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕМИ КОМЕРЦ ДОО Штип Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 14:07:22
35020190001202 Друштво за производство,трговија и услуги ДОКА-ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз с.Јосифово Валандово Упис на промена 18.01.2019 14:03:13
30920180000431 Здружение ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА Негрево Пехчево Упис на промена 18.01.2019 14:00:40
35020190001204 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги увоз-извоз ВИАТЕК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 14:00:18
35020190000212 Трговско друштво за телекомуникации ТУРК ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНАТИОНАЛ МКД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 13:59:47
35020190001224 Друштво за трговија,услуги и производство НИТРО ИНДЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.01.2019 13:52:58
35020190001193 Друштво за трговија,услуги и производство НИТРО ИНДЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Ликвидација 18.01.2019 13:52:58
30520190000031 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало Тони Камчески МАНАТ-К увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 13:42:52
30120190000294 Општинско Основно училиште ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ-Скопје Упис на промена 18.01.2019 13:40:29
30520190000032 Друштво за производство,промет и услуги ЈОСЕ- ЈАНЕ увоз-извоз ДОО Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 13:39:53
30420190000039 Занаетчија Наташа Панде Ѓорѓијовски БЈУТИ БАР Битола Упис на промена 18.01.2019 13:39:32
30320190000036 Јавна здравствена установа Специјализирана болница за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид Упис на промена 18.01.2019 13:36:55
30420190000033 Друштво за производство,трговија и услуги КОФИ ШОП ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 13:35:14
35020190001215 Друштво за производство,трговија и услуги ДАРФИЛ-ГУСТО ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Упис на бришење 18.01.2019 13:34:17
35020190001160 Друштво за производство,трговија и услуги ДАРФИЛ-ГУСТО ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Ликвидација 18.01.2019 13:34:17
35020190001085 Друштво за производство, трговија и услуги РУМА КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 18.01.2019 13:25:46
31020180000485 Фондација СО СРЦЕ ЗА КРИВА ПАЛАНКА Крива Паланка Упис на промена 18.01.2019 13:25:36
35020190001212 Друштво за угостителство, промет и услуги СРНА БУДНИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.01.2019 13:25:09
35020190000951 Друштво за угостителство, промет и услуги СРНА БУДНИ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.01.2019 13:25:09
35020190000946 Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 13:23:28
30120190000279 Приватна здравствена установа - Ординација по офталмологија ОФТАЛМОЛОГИКА Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 13:20:08
35020190001152 Друштво за производство, трговија и услуги АС-ИНГ експорт-импорт ДООЕЛ Неготино Упис на промена 18.01.2019 13:19:31
30120190000291 НОТАР МЕТОДИЈА РИСТОСКИ Скопје Упис на промена 18.01.2019 13:18:26
35020190001137 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕМИ КОМЕРЦ ДОО Штип Упис на промена 18.01.2019 13:12:42
31120190000017 Основно училиште ЧАЈЛА с.Чајле Гостивар Упис на промена 18.01.2019 13:03:30
30120190000244 Приватна здравствена установа-Дијагностичка биохемиска лабораторија РАМУС Скопје Упис на промена 18.01.2019 12:58:15
35020190001203 Друштво за производство, трговија и услуги КУДЕ ЛЕНУ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 18.01.2019 12:57:46
35020190000534 Друштво за производство, трговија и услуги КУДЕ ЛЕНУ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 18.01.2019 12:57:46
35020190001156 Друштво за градежништво, трговија и услуги ИНЕЖЕНЕРИНГ ГИЛАС ДООЕЛ с.Древено Пробиштип Упис на промена 18.01.2019 12:56:33
35020190001179 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги АМБИЕНТС 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Карпош - во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 12:52:44
30420190000037 Друштво за трговија и услуги МАРИАКУЗ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 18.01.2019 12:38:51
30420190000036 Друштво за трговија и услуги МАРИАКУЗ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 12:38:51
35020190001167 Друштво за трговија и услуги БИЛАНЦЕ-ДМ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 18.01.2019 12:37:45
35020190001079 Трговско, услужно и производно друштво Гоце Наумоски, СИРИУС увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Упис на промена 18.01.2019 12:30:37
35020180029828 Друштво за промет и услуги СПОРТ-ЛАИФ ГЕЈМИНГ ДОО Скопје Упис на промена 18.01.2019 12:27:40
35020190001185 Друштво за производство трговија сообраќај и такси услуги РАДЕВСКИ-КОМПАНИЈА Борче и др. ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 18.01.2019 12:24:05
30420190000032 Друштво за трговија и услуги МАРИАКУЗ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 12:18:09
35020190001162 Друштво за производство трговија и услуги СОЛАР ЛЕГИЏ & БЕГ & ТРАВЕЛ АКСЕСОРИС ДОО с.Ростуше, Маврово и Ростуша Упис на основање 18.01.2019 12:15:00
35020190001034 Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ИДЕНА ДООЕЛ Штип - во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 12:14:41
30120190000220 Здружение Мото клуб СЕВЕНТУ ОНЕ ТЕАМ Скопје Упис на основање 18.01.2019 12:14:01
30420190000035 Друштво за трговија на мало и големо, производство и услуги КАПИТАЛ ХОЛДИНГ увоз -извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.01.2019 12:03:22
30420190000029 Друштво за трговија на мало и големо, производство и услуги КАПИТАЛ ХОЛДИНГ увоз -извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 12:03:21
35020190001008 Друштво за транспорт, трговија и услуги КОЛА ЛОГИСТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 12:00:30
30420190000034 Занаетчија Даниела Соколе Бејковска РАБОТИЛНИЦА ЗА КОРИ ДАНИЕЛА с.Крклино Битола Упис на бришење 18.01.2019 11:53:57
35020190001131 Друштво за производство, услуги и трговија ЈАСМИН ХУСАМЕДИН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 11:38:41
35020190001161 Друштво за трговија и услуги ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 11:31:34
30820190000026 Друштво за производство,услуги,превоз и трговија АБОНИТА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Упис на бришење 18.01.2019 11:21:24
30820190000022 Друштво за производство,услуги,превоз и трговија АБОНИТА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 11:21:23
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.