Систем за електронско издавање на потврди
www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 15.01.2013  -  Во функција е пуштен системот за издавање на е-Потврди   повеќе...

 • 01.06.2013  -  Производи достапни преку системот за е-Потврди со дел од тарифник   повеќе...

 • НАРАЧАЈ ПОТВРДА
 • Нарачај потврда преку системот за е-Потврди повеќе...

 • Листа на регистрациони канцеларии на Централниот регистар повеќе...

 • ПРОИЗВОДИ ОД СИСТЕМОТ ЗА Е-ПОТВРДИ
  Преку системот за е-Потврди можат да се нарачаат потврди од повеќе регистри во рамките на Централниот регистар. повеќе
  15.01.2013  -  Во функција е пуштен системот за издавање на е-Потврди
  Со новиот систем за издавање на е потврди на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се врши електронска нарачка на производи, а истите да се преземаат по електроснки пат, дигитално потпишани од Централниот регистар, или од избраната канцеларија на Централниот регистар.
  01.06.2013  -  Производи достапни преку системот за е-Потврди со дел од тарифник
  Производи достапни преку системот за е-Потврди со дел од тарифник повеќе
  Систем за електронско издавање на потврди
  Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
  • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3288 100
  • факс +389 2 3123169