Politika e privatsisë

Politika për mbrojtjen e të dhënave personale

Hyrje

Regjistri Qendror (në vazhdim të tekstit RQ) për të mbrojtur një hyrje të pa autorizuar dhe shfrytëzimin e të dhënave nga përdoruesit e sajë dhe subjektet për të cilat ruhen/përpunohen të dhëna, merr përsipër të gjitha masat e duhura tekniko organizative, në përpuethshmëri: regulacionin ligjorë dhe nënaktet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale. Rregullorja e masave tekniko/organizative për sigurim të msheft dhe mbrojtje të të dhënave personale të RQ, Politika e siguris dhe informacionit në RQ dhe tjera.dokumente të sjellura në këtë pjesë(zonë).

Përdorimi dhe përpunimi i të dhënave personale

Ruajtja nga keqpërdorimi

RQ merë të gjitha masat tekniko organizative të nevojshme për mborjtjen e të dhënave personale nga hyrjet e pa autorizuar si dhe keqpërdorimin e tyre, duke përdorur kontrolle të regullta me mekanizmat më të reja teknologjike të kësaj sfere.