Преглед на избришани трговци поединци и трговски друштва согласно член 552а од Законот за трговски друштва

Преглед на избришани трговци поединци и трговски друштва согласно член 552а од Законот за трговски друштва

Централниот регистар на Република Северна Македонија согласно став 5 од член 552-а од Законот за трговските друштва, (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 64/18 , 120/18, 290/20,215/21 и 99/22), секој месец на својата веб страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои согласно со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на нивните надлежности.

Истовремено се повикуваат содружниците, односно акционерите на бришаните друштва да го распределат имотот на друштвото меѓу себе согласно со ставот (4) на член 552-а од Законот за трговските друштва.

Во продолжение се објавени избришаните трговци поединци и трговски друштва:

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а , член 477 став 13 и член 477а од ЗТД -Април 2021 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а , член 477 став 13 и член 477а од ЗТД -Април 2022 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а , член 477 став 13 и член 477а од ЗТД -Март 2022 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Јануари 2021 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Март 2021 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Март 2022 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Октомври 2021 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Февруари 2021 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Февруари 2022 година