NDIHMA N INT INTERPRETIMIN E SHPALLJEVE

Shpjegimi i mënyrës së paraqitjes së të dhënave në njoftime

Regjistrimi i selisë

Shpalljet për regjistrimin e themelimit të një shoqërie tregtare ose personi tjetër juridik përmbajnë të gjitha të dhënat që regjistrohen gjatë krijimit të Regjistrit Tregtar dhe Regjistrit të Personave të Tjerë Juridikë. Të dhënat e marra nga institucionet e tjera përmes sistemit one-stop shop nuk publikohen në njoftimet për regjistrimin e ndërmarrjes.

Ndryshimi i regjistrimit

Njoftimet për regjistrimin e një ndryshimi të një shoqërie tregtare ose personi tjetër juridik përmbajnë vetëm të dhënat që i nënshtrohen ndryshimit në Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Personave të tjerë Juridikë. Ndryshimi i kryer mund të jetë:

Postimet për ndryshimin e regjistrimit tregojnë së pari të gjitha të dhënat që kanë pësuar ndryshime të përmbajtjes ose janë plotësisht të reja. Ato tregojnë të gjitha të dhënat e fshira. Të dhënat e fshira me të kuqe shënohen "të dhënat e fshira".

Regjistrimi i fshirjes

Njoftimet për regjistrimin e fshirjes së një shoqërie tregtare ose personi tjetër juridik përmbajnë vetëm informacionin bazë për subjektin, arsyen e ndërprerjes dhe bazën e fshirjes nga regjistrat.

Dokumenti i korrigjimit


Nëse Regjistri Qendror konstaton se ka disa gabime në shënime, ato korrigjohen me një dokument korrigjimi. Njoftimet e dokumenteve korrigjuese paraqiten në të njëjtën mënyrë si Njoftimet e Regjistrimit të Ndryshimeve.

Dokumenti për regjistrimin e orarit të punës

Të dhënat për orët e punës së filialeve të tyre mund të shikohen për të gjithë personat juridikë në sistemin me një ndalesë.

Të gjitha të dhënat nga shënimet e kryera në regjistrat që janë të publikuara, dmth. Të disponueshme në uebfaqen e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë mund të përdoren në një mënyrë të përcaktuar me Ligjin për Regjistrin Qendror, përkatësisht me një ligj tjetër, ekskluzivisht për nevoja personale, jotregtare.

Të dhënat nuk mund të riprodhohen, publikohen, shpërndahen, modifikohen, kopjohen, shiten, shiten dhe / ose keqpërdoren komercialisht në asnjë mënyrë, pjesërisht ose plotësisht, pa miratimin paraprak të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.