Отпечаток од скенирани записи од обработените предмети во Заложен регистар

Отпечаток од скенирани записи е вид на услуга со која се овозможува на заинтересираните страни да побараат скенирани слики (фотокопии) од целокупната документација која се поднесува при регистрација, промена и бришење во Заложниот регистар.