Потврда за поединечни податоци од Трговски регистар и Регистарот на други правни лица

Услугата овозможува издавање на потврда изработена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, која претставува информација од податоците кои биле доставени и одобрени во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица. Ова ги вклучува следните информации: