Потврда за историјат на банкарски сметки на субјект добиени од единствениот регистар на трансакциски сметки

Услугата овозможува издавање на потврда изработена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, која претставува историјат на промени на банкарски сметки на субјект добиени од единствениот регистар на трансакциски сметки.