Gjendja aktuale e pronësisë sipas SHT-PTJ (Gjendja aktuale e pronarëve të vërtetë të subjektit)

Gjendja aktuale e pronësisë sipas SHT-PTJ (Gjendja aktuale e pronarëve të vërtetë të subjektit) tregon një pasqyrë të pronarëve të evidentuar te subjekti i caktuar, pra një pasqyrë të personave të evidentuar si pronarë të vërtetë në subjektin e caktuar.