Електронско известување за настаната промена за субјект

Услугата овозможува електронско известување за настаната промена на правни субјекти, избрани од страна на корисникот.