Qasje deri tek informacionet e disponueshme nëpërmjet internet Sistemit Shpërndarës

Nëpërmjet Internet Sistemit Shpërndarës , 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, janë të disponueshme të dhënat e regjistruara në regjistrat e RQRMV-së, të cilat mund të merren në formë të letrës ose vërtetim elektronik ose informacion. Sistemi Shpërndarës mundëson përdorimin e një pakete shërbimesh të RQRMV-së bazuar në një model të parapaguar ku fondet e paguara shfrytëzohen për porositjen e produkteve nga një ose më shumë palë të lidhura.

Produktet e mëposhtme janë në dispozicion përmes Internet Sistemit Shpërndarës:

Vëmendje: Dokumentacionin e porositur përmes Sistemit Shpërndarës mund të shkarkohen brenda 7 ditësh.