Интегрирана потврда за издадена информација за залог и лизинг

Интегрираната потврда за издадена информација за залог и лизинг содржи податоци за регистрираните документи од заложниот регистар и регистарот за лизинг. Информацијата се однесува на лице кое се јавува во улога на:

Идентификација на лицето за кое се бара информација се врши по следните критериуми: