Интегрирана потврда за издадена информација за залог, лизинг, фидуција и продажба

Интегрираната потврда за издадена информација за залог, лизинг, фидуција и продажба содржи податоци за регистрираните документи од заложниот регистар и регистарот за лизинг, фидуцијарниот и регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост. Информацијата се однесува на лице кое се јавува во улога на:

Идентификација на лицето за кое се бара информација се врши по следните критериуми: