Historiku mbi investimin në Regjistrin për Investime Direkte

Vërtetim për informacionin e dhënë nga Regjistri për investime direkte përmban të dhëna aktuale për investimet e regjistruara. Vërtetim për informacionin e dhënë jepet me dorëzimin e kërkesës nga çdo palë e interesuar.

Kërkesa dorëzohet në një formular të përcaktuar i cili përmban të dhëna për aplikuesin e kërkesës, kriteret e kërkimit, llojin e informacionit (gjendja aktuale e investimit, historiku mbi investimin, fotokopja e vendimit etj.).

Dokumenti i lëshuar mbi historikun e investimit përfshin një përmbledhje të lëvizjes së kapitalit në një investim të caktuar, duke përfshirë: