Lëshim i listës nga llogaria vjetore e përpunuar (bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit)

Listë nga llogaria vjetore e përpunuar mund të lëshohet për çdo subjekt juridik i cili ka dorëzuar dhe aprovuar llogaria vjetore në Regjistrin Qendror të RMV. Përmban pasqyrë të të dhënave nga llogaria vjetore (bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit) për periudhë dy vjeçare.

Shembull të Listës nga llogaria vjetore e përpunuar