Lëshim i dëshmisë së shkurtuar nga llogaria vjetore

Dëshmi e shkurtuar e llogarisë vjetore të subjektit përgatitet në bazë të dhënave nga llogaritë vjetore apo dëshmive të kontabilitetit:

• Bilanci i gjendjes, dhe

• Bilanci i suksesit.

Dokumenti përmban të dhëna të shkurtëra nga bilanci i gjendjes dhe suksesit për dy vite. 

Dëshmi e shkrurtër e llogarisë vjetore.