Издавање листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех)

Листинг од обработена годишна сметка може да се издаде за секое правно лице кое има поднесено и одобрено годишна сметка до Централниот регистар на РСМ. Содржи преглед на податоци од годишната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за период од две години.

Пример за Листинг од обработена годишна сметка