Regjistrimi i ndryshimit të marrëveshjes për shitje të sendeve të luajtshme duke ruajtur të drejtën e pronësisë

Procedura për fshirje të marrëveshjes për shitje të sendeve të luajtshme duke ruajtur të drejtën e pronësisë në Regjister paraqet mënyrën e fshirjes së marrëveshjes për shitje të sendeve të luajtshme duke ruajtur të drejtën e pronësisë.

Dorëzimi për regjistrim të ri e bën Noteri ose person tjetër i autorizuat nga Noteri mbi bazën e marrëveshjes në formë të aktit noterial ose solemnizimit, bashkë me dokumentet tjera shoqëruese..

Vëmendje: Nëse jeni Noter, referojuni udhëzimeve përkatëse në shërbim „Fshirje të shitjes duke ruajtur pronësinë (udhëzime për Noterin)“. Nëse dëshironi të merni informacion nga Regjistri për shitje të sendeve të luajtshme duke ruajtur të drejtën e pronësisë, drejtohuni te seksioni „Shërbime të ngjashme” më poshtë në të dhënat nga ky shërbim dhe zgjidhni llojin e duhur të informacionit.