Fshirje të marrëveshjes për fiducionin bartës mbi e sendet të luajtëshme dhe të drejtave

Procedura për fshirjen të marrëveshjes për fiducionin bartës mbi sendet të luajtëshme dhe të drejtat bartëse në Regjistrin Fiduciar paraqet mënyrën e fshirjes të marrëveshjes për fiducionin bartës mbi sendet e luajtëshme dhe të drejtat bartëse.

Dorëzimi për regjistrim të fshirjes së të drejtës ekzistuese të fiducionit bartës të së drejtës së pronësisë bëhet nga personi i deklaruar (i autorizuar) në Kërkesën e noterizuar për fshirje nga kreditori fiduciar, ose një person tjetër i autorizuar me autorizim.

Vëmendje: Nëse jeni Noter, referojuni udhëzimeve përkatëse në shërbimin  „Fshirje të fiducionit (udhëzime për Noterin)“. Nëse dëshironi të merrni informacion nga Regjistri Fiduciar, drejtohuni te seksioni "Shërbime të ngjashme" më poshtë në të dhënat nga ky shërbim dhe zgjidhni llojin e duhur të informacionit.