Dorëzimi i raportit të revizionit në formë të letrës

Dorëzimi i raportit të revizionit për shoqëritë tregtare bëhet në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare. Subjektet e mesme dhe të mëdha, si dhe shoqëritë ku letrat me vlerë të tyre janë të radhitura në bursë, dorëzojnë në Regjistrin Qendror raporte financiare të reviduara dhe të aprovuara.

Subjektet e mesme dhe të mëdha dorëzojnë raport të revizionit vetëm në formë elektronike, ndërsa subjektet mikro dhe të vogla raport të revizionit kanë mundësi të dorëzojnë nëformë të letrës.

Llogariтë vjetore të reviduara në formë të letrës dorëzohen në sportelet e Regjistrit Qendror ku përfshijnë:

Më shumë informacion rreth shërbimit, si dhe tarifës, dokumentacionit dhe parakushteve të nevojshme mund ti gjenden në udhëzimet e detajuara, udhëzimet dhe procedurat e përdorimit. 

Madhësinë e subjektit mundë ta kontrolloni në këtë lokacion.