Dorëzimi i raportit të revizionit në formë elektronike

Dorëzimi i raportit të revizionit për shoqëritë tregtare, bankat, shoqëritë e sigurimeve dhe institucione tjera financiare bëhet në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare. Subjektet e mesme dhe të mëdha, si dhe shoqëritë ku letrat me vlerë të tyre janë të radhitura në bursë, dorëzojnë në Regjistrin Qendror raporte financiare të reviduara dhe të aprovuara.

Subjektet e mesme dhe të mëdha dorëzojnë raport të revizionit vetëm në formë elektronike, ndërsa subjektet mikro dhe të vogla raport të revizionit kanë mundësi të dorëzojnë nëformë të letrës. 

Dorëzimi i raportit të revizionit në formë elektronike bëhet përmes sistemeve të RQRMV. Dorëzues mundë të jetë menaxheri ose kontabilisti/kontabilist i çertifikuar, i ciliduhet të pranon në formë elektronike, autorizim për dorëzim të llosarisë vjetore të reviduar, i cili posedon certifikat dixhitale në emrin e tij. Parakusht është instalimi i shtesës(zgjerimit) për nënshkrimin dixhital të dokumenteve XML si dhe një certifikatë dixhitale e vlefshme. Dorëzimi mund të bëhet përmes një prej shfletuesve të mëposhtëm:

Më shumë informacion rreth shërbimit, si dhe tarifës, dokumenteve dhe kushteve të kërkuara mund të gjenden në udhëzimet e detajuara, udhëzimet dhe procedurat e përdorimit.

Madhësinë e subjektit mundë ta kontrolloni në këtë lokacion.

Kontrollimin e korrektësisë të strukturës së skedarit XML mundë ta bëni këtë lokacion.