Qasje tek informacionet e disponueshme nëpërmjet internet Sistemit Shpërndarës

Nëpërmjet Internet Sistemit Shpërndarës , 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, janë të disponueshme të dhënat e regjistruara në regjistrat e RQRMV-së, të cilat mund të merren në formë të letrës ose vërtetim elektronik ose informacion. Sistemi Shpërndarës mundëson përdorimin e një pakete shërbimesh të RQRMV-së bazuar në një model të parapaguar ku mjetet e paguara shfrytëzohen për të porositur produktet nga ana e një ose më shumë palë të lidhura.

Produktet e mëposhtme janë në dispozicion përmes Internet Sistemit Shpërndarës:

Vëmendje: Dokumentet e porositura përmes Sistemit Shpërndarës mund të merren në afat prej 7 ditë.