Dorëzimi i llogarisë vjetore të konsoliduar në formë të letrës

Dorëzimi i llogarisë vjetore të konsoliduar të shoqërive tregtare bëhet në përputhje me Ligjin për shoqërit tregtare. Shoqërit tregtare të cilat kanë ndikim mbizotërues në nji ose më shumë shoqëri për çdo vit përpilojn dhe publikojnë llogari vjetore të konsoliduar dhe raport dinanciar të konsoliduar dhe të njejtat janë të obliguar që në përputhje me rregullativen ligjore në afatin e përcaktuar me ligj ti dorëzojnë deri te Regjistri i llogarive vjetore. 

Baza e të dhënave përbëhet prej sektorit jofinanciar dhe financiar dhe shoqëritë e sigurimeve. Subjektet e mesme dhe të mëdhaja dorëzojnë vetëm në mënyrë elektronike, përderisa subjektet mikro dhe të vogla kanë mundësi të dorëzojn llogari vjetore të konsoliduar dhe në formë të letrës.

Llogaria vjetore e konsoliduar në formë të letrës dorëzohet në sportelet e Regjistrit Qendror e përbërë nga:

Më shumë informacion rreth shërbimit, si dhe tarifës, dokumentacionit dhe parakushteve të nevojshme mund ti gjenden në udhëzimet e detajuara, udhëzimet dhe procedurat e përdorimit.

Madhësinë e subjektit mundë ta kontrolloni në këtë lokacion.

VËMENDJE: Vetëm subjektet mikro dhe të vogla mundë të dorëzojnë llogari vjetore të konsoliduar në formë të letrës.