Dorëzimi i llogarisë vjetore në formë të letrës

Në bazë regullores ligjore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, personat juridikë janë të obliguar të mbajnë kontabilitet dhe skemat e bilancit t'i dorëzojnë në Regjistrin e llogarive vjetore në Regjistrin Qendror. 

Llogaritë vjetore në formë letre dorëzohen në sportelet e Regjistrit Qendror. Dorëzohet llogaria vjetore e kompletuar e përbërë nga:

Më shumë informacion rreth shërbimit, si dhe tarifës, dokumentacionit dhe parakushteve të nevojshme mund ti gjenden në udhëzimet e detajuara, udhëzimet dhe procedurat e përdorimit.

Madhësinë e subjektit mundë ta kontrolloni në këtë  lokacion.

VËMENDJE: Tregtarët e mesëm dhe të mëdhenj janë të detyruar të dorëzojnë në mënyrë elektronike (nuk ka mundësi për dorëzim në formë të letrës).