Упис на договор за фидуцијарен пренос на правото на сопственост врз подвижни предмети и права

ППостапката за упис на правото на фидуцијарен пренос на правото на сопственост врз подвижни предмети и права претставува начин на евидентирање на договорот за фидуцијарен пренос на сопственост на определен предмет или преносливо право во Регистарот.

Поднесувањето за нов упис на правото на фидуцијарен пренос на правото на сопственост го врши Нотар или друго лице овластено од Нотарот врз основа на договор во форма на нотарски акт или солемнизација, заедно со останатите придружни документи.

Напомена: Доколку сте Нотар, погледнете ги соодветните инструкции во услугата „Упис на фидуција (инструкции за Нотар)“. Доколку сакате да добиете информација од Фидуцијарен регистар, пристапете кон секцијата „Сродни услуги“ подолу во податоците од оваа услуга и одберете го соодветниот тип на информација.