Regjistrimi i investimeve direkte të jorezidentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

 Regjistrimi në një investim të ri nënkupton krijimin e një investimi me investime të rezidentëve jashtë vendit, ose jorezidentëve në subjektet vendase. Investimet që nënkuptojnë ulje ose rritje të investimit ekzistues NUK renditen si investime të reja, por si ndryshime në një investim ekzistues. Për rast të tillë, shikoni shërbimin "Ndryshime dhe fshirje të investimeve direkte".

Investimi i caktuar mund të nënkuptojë nevojën për dy ose më shumë regjistrime të llojeve të ndryshme (regjistrimi i investimit të ri ose ndryshimi i investimit ekzistues) nëse një pjesë e  investimit tashmë të regjistruar i bartet një investitori të ri.

Regjistrimi mundë të kryhet në mënyrë elektronike përmes internetit, ose drejtëpërdrejtë në zyrat e përcaktuara të RQRMV.

Investimi direkt është një lloj transaksioni kapitali në formën e:

Investimet direkte janë investime ku investitori ka për qëllim të vendosë lidhje të përhershme ekonomike dhe/ose të ushtrojë të drejtën për të menaxhuar me shoqërinë tregtare ose personin tjetër juridik në të cilin investon.

Lloji i ndodhjes dhe mënyra e realizimit të investimit direkt mund të jetë në: