Самостојна пријава за упис на промена во Трговски Регистар и Регистарот на Други Правни Лица

Напомена: Овие инструкции се наменети за обични корисници и претставници на субјектите. Доколку сте Регистрационен агент, погледнете ги соодветните инструкции во услугата „Промена на субјект (инструкции за Регистрационен агент)“.

Во зависност од начинот на поднесување предвиден со закон за различните типови на субјекти, оваа услуга овозможува самостојно (без посредство на Регистрационен агент) да поднесете пријава за промена на податоци за субјект, и тоа:

Доколку сакате да извршите промена на податоци на субјект со помош на регистрационен агент, изберете ја услугата „Промена на субјект преку Регистрационен агент“. Промена преку регистрационен агент согласно законите е возможна само за одредени типови на субјекти.

За преглед на можните начини на поднесување во зависност од типот на субјектот, погледнете ги одговорите во делот за Често Поставувани Прашања подолу во податоците за оваа услуга.

Промената на податоци за субјект (ДОО, ДООЕЛ, Трговец Поединец, АД, Здруженија, Фондации итн.) во Трговскиот регистар и Регистарот на Други Правни Лица овозможува евидентирање на најактуелните официјални податоци кои важат за субјектот. Преку понатамошна системска размена на податоци, секоја промена на податоците во ЦРРСМ се евидентира и во:

Доколку уписот кој го вршите подразбира промена на името, препорачливо е да извршите проверка и да го резервирате посакуваното име на субјектот користејќи ја услугата „Проверка и резервација на име“.

Во продолжение следи листа на промени кои се предмет на упис за најчестите типови на субјекти. За повеќе информации и начинот на поднесување, подолу одберете го типот на субјект за кој сте заинтересирани.

Можни промени според типот на субјектот

Друштво со Ограничена Одговорност (ДОО/ДООЕЛ), Трговец Поединец (ТП), Акционерско Друштво (АД), Подружница на странско друштво и странско ТП, Претставништво

Здружение

Фондација

Подружница на странска организација

Заедница на сопственици / Заедница на сопственици на посебни делови од станбената зграда

Приватна здравствена установа, приватна здравствена установа - аптека

Останати типови на субјекти

Дополнително на споменатите типови на субјекти, Централниот Регистар евидентира промени и за други правни лица. Ова ги вклучува:

Следните обрасци може да се користат за овие типови на субјекти:

За повеќе информации, погледнете ја соодветната законска регулатива или обратете се кај претставниците на Централниот Регистар на Република Северна Македонија.