Поднесување на годишна сметка во хартиена форма

Согласно законската регулатива на Република Северна Македонија, правните лица имаат обврска да водат сметководство и билансните шеми да ги достават до Регистарот за годишни сметки при Централниот Регистар. 

Годишна сметка во хартиена форма се поднесува на шалтерите на Централниот регистар. Се поднесува комплет годишна сметка сочинета од:

Повеќе информации за услугата, како и тарифата, потребните документи и предуслови ќе најдете во деталните упатства, инструкции и процедури за користење.

Големината на субјектот може да ја проверите на следната локација.

НАПОМЕНА: Средни и големи трговци се обврзани поднесувањето да го извршат електронски (не постои можност за хартиено поднесување).