Struktuimi organizativ

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Bul. Kuzman Josifoski Pitu br.1 1000 Shkup

Telefon: +389 2 3 288 100

Struktuimi Organizativ RQi RMV
Zyrë regjistruese rajonaleZyrë regjistracioni
Qendra 
01 ZRR Shkup 
002 ZRR Tetovë
 • ZR Gostivar
03 ZRR Ohër
 • ZR Strug
 • ZR Dibër
04 ZRR Manastir
 • ZR Resen
 • ZR Kërçovë
05 ZRR Prilep
 • ZR Makedonski brod
06 ZRR Veles
 • ZR Gjevgjeli
 • ZR Kavadarci
 • ZR Negotinë
07 ZRR Shtip
 • ZR Shën Nikolë
 • ZR Probishtip
08 ZRR Strumicë
 • ZR Radovish
 • ZR Valandovë
09 ZRR Koçani
 • ZR Berovë
 • ZR Delçevë
 • ZR Vinic
10 ZRR Kumanovë
 • ZR Kriva Pallankë

Drejtor: Marija Boshkovska Jankovski

Udhëseqës idepartamentit për ndihmë tekniko-administrative të drejtorit: Aleksandra Minovska

Udhëheqës idepartamentit për revizion të mbrendshëm: Ana Peoska

Udhëheqës i departamentit për resurse njerëzore: Venera Vojnoska

Udhëheqës i departamentit për marketing dhe marrëdhënie me publikun: M-r Irena Lazarova

Udhëheqës i departamentit për planifikim, zhvillim dhe bashkpunim ndërkombëtar: m-r Angella Sazdova-Doneva

Udhëheqës i sektorit për administrim të regjistrave: Stanko Korunoski

Udhëheqës i departamentit për administrim të regjistrit të vetëm tregtarë dhe regjistrin e përfaqësive: M-r Dragana Bahçovanovska Shoshkovska

Udhëheqës i departamentit për administrim të regjistrit për persona tjera juridik dhe regjistrit me biznes subjekte: Mate Ivanovski

Udhëheqës i departamentit për administrim të regjistrit për persona fizik dhe juridik të cilëve ju është dhënë sanksion ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarin ose detyrës dhe ndalesë të përkohshme për kryerjen e detyrave të veçanta, regjistri i denimeve të ndërmjetme për padit penale të bëra si dhe regjistri për konfirmim të kërkesës nga borxhiltë(kreditusi) gjatë procesit së falimentimit:

Udhëheqës i departamentit për ndihmë teknike: Lenqe Petrova Kiranxhiska

Udhëheqës i departamentit për administrimme regjistrin e lizingut dhe regjistrin e pengut:

Udhëheqës i departamentit për administrim me regjistrin e llogarive vjetore: Maja Lazarova

Udhëheqës i departamentit për administrim e regjistrit për të drejtat ndaj patundshmëris dhe regjistrin për investime në patundshmëri: Gjosho Vangellov

Udhëheqës i departamentit për borgjet:

Udhëheqës i sektorit për punë ekonomiko-juridike: Qiro Milanovski

Udhëheqës i departamentit për punë juridike: Hristina Sekullovska – Karamanova

Udhëheqës i departamentit për punë të përgjithshme dhe komunikim me ZRR/ZR: Gjorgji Vellkovski

Udhëheqës i departamentit për kontroll të mbrendshme finansiare: Marija Jovanqevska

Udhëheqës i departamentit për punë finansiare dhe kontabilitet: Sllavica Miteva

Udhëheqës i departamentit për furnizime publike: Jordan Dejanov

Udhëheqës isektori Teknologjik dhe Informatikës: Gajtana Kasaposka-Sotirovska

Udhëheqës i departamentit për zhvillimin e sistemit informatik: Aleksandra Sazdovska – Krstevska

Udhëheqës i departamentit për infrastrukturë informatike: Oliver Simjanov

Udhëheqës i departamentit për përkrahje të regjistrave dhe sistemve për proces pune, e-shërbime dhe përdorues: Borqe Naumovski