Организациска поставеност

Централен регистар на Република Северна Македонија

бул. Кузман Јосифоски Питу бр. 1, 1000 Скопје

телефон: +389 2 3 288 100

Организациска поставеност ЦР на РСМ
Регионални Регистрациони КанцеларииРегистрациони Канцеларии
Централа 
01 РРК Скопје 
02 РРК Тетово 
03 РРК Охрид
 • РК Струга
 • РК Дебар
04 РРК Битола
 • РК Ресен
05 РРК Прилеп
 • РК Македонски Брод
06 РРК Велес
 • РК Неготино
07 РРК Штип
 • РК Свети Николе
 • РК Пробиштип
08 РРК Струмица
 • РК Радовиш
 • РК Валандово
09 РРК Кочани
 • РК Берово
 • РК Делчево
 • РК Виница
10 РРК Куманово
 • РК Крива Паланка
11 РРК Гостивар
 • РК Кичево
12 РРК Гевгелија
 • РК Кавадарци
 Марија Бошковска - Јанковски - Директор на Централен регистар

Кратка биографија:

Националност: Македонка
Контакт информации: 
Е-пошта: marija.b.jankovski@crm.org.mk  

Образование:
Економски факултет на “Св. Кирил и Методиј” Скопје - Дипломиран економист по деловна-бизнис економија и финансиско-сметководствен менаџмент  

Други релевантни обуки: 
- 2002 година - SEED (Southeast Europe Enterprise Development) - Програма за развој на финансиски директори:
- Стратешко планирање во финансиско работење
- Лидерство и градење на тим
- Етика
- Системи за менаџерско известување и буџети
- 2003 година – Меѓународна федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина – Работилница за обезбедување на финансиски средства и маркетинг
- Разни обуки од областа на буџетирањето, развој на претпријатија, изработка на проекти

Јазици:   
- Македонски – мајчин јазик
- Англиски јазик  - TOEFEL – ниво C1
- Српски/Хрватски

Работно искуство:
Од 06.08.2017 
- Организација: Централен Регистар на Република Македонија 
- Позиција: Вршител на должност Директор
Од: 04.2013 до: 09.02.2018
- Организација:  Совет на општина Центар  
- Позиција: Советник  
Од: 2006 до: 03.08.2017 
- Организација: НСДП
- Позиција: Канцеларија на Претседател на НСДП – одговорна за организациска и финансиска поддршка
Од: 2003 до: 2005
- Организација: Меѓународна федерација на Црвен Крст и Црвена Полумесечина
- Позиција: Финансиски менаџер
Од: 2001 до: 2002 
- Организација: Собрание на Црвен Крст на Македонија
- Позиција: Финансиски раководител
Од: 2001 до: 2001 
- Организација: Државен завод за статистика
- Позиција: Инструктор за време на пописот на население
Од: 1999 до: 2001 
- Организација: Собрание на Црвен Крст на Македонија
- Координатор на проектот за време на косовската криза

" На Корисниците на услугите им е потребен континуитет, прав пат без пречки за работа и за поволна бизнис клима во земјата. Ние постоиме за нивните потреби и можеме да бидеме фактор и стабилизатор на македонското стопанство.
Нашата посветеност кон сите корисници, партнери и соработници останува нашиот најголем приоритет! "
 

Марија Бошковска - Јанковски, Директор
 

Регистратор: м-р Ана Трајчева, телефон +389 2 3288 189, e-mail: Ana.Trajceva@crm.org.mk 

Раководител на одделение за административно-техничка поддршка на директорот: Александра Миновска, телефон +389 2 3288 120, e-mail: Aleksandra.Minovska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија: Ана Пеоска, телефон +389 2 3288 175, e-mail: Ana.Peoska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за чoвечки ресурси: Венера Војноска, телефон +389 2 3288 145, e-mail: Venera.Vojnoska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за маркетинг и односи со јавност: м-р Ирена Лазарова, телефон +389 2 3288 188, e-mail: Irena.Lazarova@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за планирање, развој и меѓународна соработка: м-р Ангела Саздова-Донева, телефон +389 2 3288 187, e-mail: Angela.S.Doneva@crm.org.mk 

Раководител на Сектор за водење на регистри: Станко Коруноски, телефон +389 2 3288 150, e-mail: Stanko.Korunoski@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за водење на единствен трговски регистар и регистар на претставништва: м-р Драгана Бахчовановска Шошковска, телефон +389 2 3288 125, e-mail: Dragana.B.Shoshkovska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за водење на регистар на други правни лица и регистар на деловни субјекти: Мате Ивановски, телефон +389 2 3288 127, e-mail: Mate.Ivanovski@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за водење на регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење на професија, дејност и должност и привремена забрана на вршење одделна дејност, регистар на споредни казни за сторените кривични дела и регистар на утврдените побарувања на доверителите во стечајната постапка: ///

Раководител на Одделение за техничка помош: Ленче Петрова-Киранџиска, телефон +389 2 3288 121, e-mail: Lence.PetrovaKirandziska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за водење на заложен регистар и регистар на лизинг: ///

Раководител на Одделение за водење на регистар за годишни сметки: Маја Лазаровска, телефон +389 2 3288 205, e-mail: Maja.Lazarovska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за водење на регистар за права врз недвижности и регистар на вложувања во недвижности: Ѓошо Вангелов, телефон +389 2 3288 185, e-mail: Gjosho.Vangelov@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за задолжница: ///

Раководител на Сектор за економски и правни работи: Ќиро Милановски, телефон +389 2 3288 220, e-mail: Kiro.Milanovski@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за правни работи: Христина Секуловска - Караманова, телефон +389 2 3288 170, e-mail: Hristina.Sekulovska-Karamanova@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за општи работи и комуникација со РРК/РК: ///

Раководител на Одделение за внатрешна финансиска контрола: Весна Тасковска, телефон +389 2 3288 161, e-mail: Vesna.Taskovska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за финансиско-сметководствени работи: Славица Митева, телефон +389 2 3288 223, e-mail: Slavica.Miteva@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за јавни набавки: Јордан Дејанов, телефон +389 2 3288 165, e-mail: Jordan.Dejanov@crm.org.mk 

Раководител на Сектор за информатичка технологија: Гајтана Касапоска-Сотировска, телефон +389 2 3288 131, e-mail: Gajtana.K.Sotirovska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за развој на информатички системи: Александра Саздановска-Крстевска, телефон +389 2 3288 134, e-mail:  aleksandra.s.krstevska@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за информатичка инфраструктура: Оливер Симјанов, телефон +389 2 3288 132, e-mail: Oliver.Simjanov@crm.org.mk 

Раководител на Одделение за поддршка на регистарски и деловно-процесни системи, е-услуги и корисници: Борче Наумовски, телефон +389 2 3288 139, e-mail: Borce.Naumovski@crm.org.mk 

 

Листа на посредници во случај на вознемирување на работно место:

Во Централниот регистар на Република Северна Македонија, како посредници во случај на вознемирување на работно место се определуваат следните лица:
-          Александра Миновска, телефон +389 2 3288 120, e-mail: Aleksandra.Minovska@crm.org.mk 
-          Владо Мартиновски, телефон +389 2 3288 230, e-mail: Vlado.Martinovski@crm.org.mk 
-          Андријана Анастасовска-Китанова, телефон +389 2 3288 146, e-mail: Andrijana.Kitanova@crm.org.mk 
-          Анета Анчевска, телефон +389 2 3288 216, e-mail: Aneta.Anchevska@crm.org.mk 
-          Љубица Атанасовска, телефон +389 2 3288 201, e-mail: Ljubica.Atanasovska@crm.org.mk 
-          Горан Божиновски, телефон +389 2 3288 242, e-mail: Goran.Bozinovski@crm.org.mk 
-          Драгана Бахчовановска - Шошковска, телефон +389 2 3288 125, e-mail: Dragana.B.Shoshkovska@crm.org.mk 
-          Ана Пеоска, телефон +389 2 3288 175, e-mail: Ana.Peoska@crm.org.mk 

Овластено лице за прием на пријави за заштитено внатрешно пријавување по Законот за заштита на укажувачи: 

Нада Ѓурановиќ, телефон +389 2 3288 210, e-mail: Nada.Gjuranovikj@crm.org.mk 

Лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата:

Ангелина Попоска, телефон +389 2 3288 235, e-mail:  Angelina.Poposka@crm.org.mk