Соопштение - Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2019 година

Врз основа на член 28-б од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15, 27/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.311/20) и член 44 став 2, член 45 став 1 и член 46 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), а во врска со член 597 став 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22), Централниот регистар на Република Северна Македонија издаде платни налози за трговци поединци, трговски друштва и одговорни лица во трговските друштва, поради сторен прекршок во врска со одредбите од членовите 469 став 1, 476 став 1 и 2, 477 став 1, 4 и 5 и 482 став 1 и 2 од Законот за трговските друштва. 
Платните налози беа уредно доставени, согласно член 56 став 1 и член 57 став 2 од Законот за прекршоците, меѓутоа обидот да се изврши уредно доставување на еден од начините предвидени во Законот за прекршоците, до одредени трговците поединци, трговските друштва и одговорните лица во трговските друштва не успеа. Поради тоа Централниот регистар на Република Северна Македонија, согласно член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците, објавува листа на трговците поединци, трговските друштва и одговорните лица во трговските друштва кај кои што обидот за уредно доставување на прекршочниот платен налог не успеал. Во листата се содржи и износот на глобата која што трговците поединци, трговските друштва и одговорните лица во трговските друштва треба да ја платат за сторениот прекршок.
По истекот на 8 дена од денот на објавувањето, се смета дека доставата е уредно извршена.

Се задолжува сторителот да ја плати глобата во рок од 8 дена од денот кога доставата се смета за уредна на образец ПП30 / ПП10 на сметка:
                       - цел на дознака – наплата на глоба по платен налог за назив на трговец поединец/трговско друштво/име и презиме на одговорно лице во трговското друштво:
                       - назив на примач – ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ
                       - банка на примачот :
 

Стопанска банка АД Битола 500000000564373
Стопанска банка АД Скопје200000810380672
Тутунска банка АД Скопје210055498500119
Уни банка АД Скопје240010001589325
Комерцијална банка АД Скопје300000004130296
Халк банка АД Скопје 270055498500126
повикува број : 23 

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата на платниот налог во рок од 8 дена од денот кога доставата се смета дека е уредно извршена, ќе плати само половина од изречената глоба за сторениот прекршок.
Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок, службеното лице – Одговорното лице за работење на Централниот регистар, ќе поднесе Барање за поведување на прекршочна постапка до надлежната Комисија за одлучување по прекршок, односно до надлежен суд.

Во продолжение се списоците на Трговски друштва, Одговорни лица во трговските друштва и Трговци поединци со неуредна достава на прекршочниот платен налог:

Трговски друштва со неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2019 година

Одговорни лица во трговските друштва со неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2019 година

Трговци поединци со неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2019 година