Издавање на листинг од обработена годишна сметка со оценка на работењето

Листинг од обработена годишна сметка со оценка на работењето на субјектот може да се издаде за трговски друштва кои имаат поднесено и одобрено годишна сметка до Централниот регистар на РСМ. Содржи преглед на податоци од годишната сметка (биланс на состојба и биланс на успех), додека делот за  оценка на работењето содржи скратени показатели за финансиска стабилност, ликвидност и профитабилност на друштвото и нивно кратко толкување, за период од две години.

Листинг од обработена годишна сметка со оценка на работењето