Информација за структура на приходи на дејност - СПД

Информација за структура на приходи на дејност-СПД се однесува на податок за сите дејности по приходи за една година. 

Пример - СПД (структура на приходи по дејност)