Тековна состојба на сметки на субјект добиени од единствениот регистар на трансакциски сметки

Услугата овозможува издавање на потврда изработена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, која содржи информација за тековните банкарски сметки на субјект добиени од единствениот регистар на трансакциски сметки, како и блокада на истите во реално време.