Историја на промени на состојбата по лице (Историјат за физичко лице-вистински сопственик)

Историја на промени на состојбата по лице (Историјат за физичко лице-вистински сопственик) дава временски преглед на деловодните броеви и субјектите каде одредено лице е запишано како вистински сопственик.