Историски податоци за промените на сопственоста по ТД-ДПЛ (Историјат на вистински сопственици на субјект)

Историски податоци за промените на сопственоста по ТД-ДПЛ (Историјат на вистински сопственици на субјект) дава преглед на временскиот редослед на уписите на вистинските сопственици на субјектот.