О Б Ј А В А Бр.01/2022 За ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – електронска опрема и информатичка опрема по пат на електронско јавно наддавање

ОГЛАС бр.1/2022
 

Врз основа на член 26, 46, 47, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21’’) и врз основа на Извештајот за извршена Процена на Трговско друштво за вршење на работи на процена од областа на информатичката технологија АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје Број 457 од 13.12.2021 година, а согласно Одлука за продажба на движни ствари бр.40-11814/1 од 14.12.2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.286 од 20.12.2021 година) донесена од Владата на Република Северна Македонија, Комисијата за продажба на движни ствари сопственост на Централен регистар на Република Северна Македонија со адреса Бул.,,Кузман Јосифовски Питу бр.1’’ – 1000 Скопје, Република Северна Македонија, ја дава следната

О Б Ј А В А Бр.01/2022

За ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ –
електронска опрема и информатичка опрема по пат на електронско јавно наддавање