Поднесување на годишна сметка во електронска форма

Согласно законската регулатива на Република Северна Македонија, правните лица имаат обврска да водат сметководство и билансните шеми да ги достават до Регистарот за годишни сметки при Централниот Регистар.  

Електронското поднесување на годишна сметка се врши преку системите на ЦРРСМ, а подносител може биде управителот на трговското друштво или овластен сметководител/сметководител.  

За поднесување годишна сметка се пополнуваат потребните обрасци и во прилог се прикачуваат објаснувачки белешки или известување за немање деловна активност, каде се пополнува само биланс на состојба. Предуслов е инсталирана екстензија за дигитално потпишување на XML документи како и валиден дигитален сертификат. Поднесувањето може да се направи преку еден од следните интернет прелистувачи:

• Google Chrome, минимум верзија 29 или понова

• Opera, минимум верзија 16 или понова

• Mozilla, минимум верзија 52 или понова  

• Microsoft Edge

Повеќе информации за услугата, како и тарифата, потребните документи и предуслови ќе најдете во деталните упатства, инструкции и процедури за користење.

Големината на субјектот може да ја проверите на следната локација.

Проверка на исправност на структурата на XML датотека може да извршите на следната локација.

НАПОМЕНА: Средни и големи трговци се обврзани поднесувањето да го извршат електронски (не постои можност за хартиено поднесување).