Статус на обработка на пријава поднесена во Централниот Регистар

Користејќи ја оваа услуга, со внесување на деловоден број на пријавата секој подносител во регистрите на Централниот Регистар има можност да го следи статусот на обработка на предметот.