Бришење и скратена постапка на ликвидација на правно лице преку Регистрационен агент

Напомена: Овие инструкции се наменети за обични корисници и претставници на субјектите. Доколку сте Регистрационен агент, погледнете ги соодветните инструкции во услугата „Бришење и скратена ликвидација (инструкции за Регистрационен агент)“.

Оваа услуга подразбира затворање / бришење на правно лице во Трговскиот регистар и Регистарот на Други Правни Лица преку постапка на директно бришење на правното лице или преку изведување на скратена постапка за ликвидација, во случај кога постапката се изведува со посредство на Регистрационен агент. Поднесување преку регистрационен агент согласно законите е возможна само за одредени типови на субјекти. Поднесувањето преку регистрационен агент зависи и од овластувањата кои ги имаат различните типови на агенти. На следната локација може да прегледате листа на регистрациони агенти со чие посредство може да извршите поднесување во ЦРРСМ, како и да ги проверите нивните овластувања за поднесување.

Доколку одбраниот тип на субјект не се појавува подолу за избор, или пак сакате да поднесете пријава за бришење или скратена постапка на ликвидација самостојно без посредство на регистрационен агент, изберете ја услугата „Самостојно бришење и скратена ликвидација“.

Типовите на правни лица кои може да подлежат на директно бришење или на скратена постапка за ликвидација се прикажани во следната табела:

Тип на правно лицеПостапкаМожни начини на поднесување
Трговец поединец (ТП)БришењеСамостојно електронски, или преку Регистрационен агент. Не постои можност за поднесување во хартиена форма.
ПретставништвоБришењеСамостојно електронски, или преку Регистрационен агент. Не постои можност за поднесување во хартиена форма.
ЗдружениеЛиквидација во фази, ИЛИ Скратена постапка на ликвидацијаСамостојно во електронска или хартиена форма. Поднесување преку Регистрационен агент не е возможно.
ФондацијаЛиквидација во фази, ИЛИ Скратена постапка на ликвидацијаСамостојно во електронска или хартиена форма. Поднесување преку Регистрационен агент не е возможно.
Организационен облик на странска организација (Подружница на странска организација)Ликвидација во фази, ИЛИ Скратена постапка на ликвидацијаСамостојно во електронска или хартиена форма. Поднесување преку Регистрационен агент не е возможно.
Заедница на сопственициБришењеСамостојно во хартиена форма. Поднесување електронски или преку Регистрационен агент не е возможно.
Други субјекти уредени со посебни прописиВо зависност од типот на субјект и основниот регистар за тој субјектСамостојно во хартиена форма. Поднесување електронски или преку Регистрационен агент не е возможно.

За целосен преглед на кои постапки на ликвидација, односно бришење се возможни за различните типови на правни лица, погледнете ги одговорите во секцијата за Често Поставувани Прашања подолу во податоците за оваа услуга.

За можноста за ликвидација во фази на правно лице, прегледајте ги услугите:

Овие услуги се достапни само за типови на правни лица за кои законската регулатива овозможува ваков начин на престанок.

Престанок на правно лице може да се случи и како резултат на:

Преку понатамошна системска размена на податоци, секоја промена на податоците во ЦРРСМ се евидентира и во:

За повеќе информации за најчестите типови на субјекти и начинот на поднесување за бришење или скратена постапка на ликвидација, подолу одберете го типот на субјект за кој сте заинтересирани. Дополнително Централниот Регистар врши упис и на други правни лица. Ова ги вклучува:

Следниот образец може да се користи за овие типови на субјекти:

За повеќе информации, погледнете ја соодветната законска регулатива или обратете се кај претставниците на Централниот Регистар на Република Северна Македонија.