Електронски избор - ранг листа на стечајни управници

Именувањето на стечајни управници во стечајни постапки задолжително треба да се врши со избирање од ранг листа која автоматски се ажурира од податоците кои се доставуваат на дневна основа од Автоматизираниот информационен систем за управување со судските предмети (АКМИС).