Преглед на основни податоци (основен профил) на субјект регистриран во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица

Оваа услуга има за цел да понуди преглед на низа сумарни, макроекономски податоци од регистрите кои ги управува ЦРРСМ кои на некој начин ја одразуваат генералната економска клима на државата. Прикажаните извештаи подразбираат комбинирање на податоци од еден или различни извори (трговскиот регистар и регистар на други правни лица, како и регистарот на годишни сметки, односно финансиските податоци) со цел да се добијат сумарни податоци од јавен интерес.