Информација за поврзани субјекти - тековна состојба (овластени лица, органи на управување, сопственици во други субјекти)

Информација за поврзани субјекти - тековна состојба, со која се овозможува пребарување на физички/правни, домашни/странски лица по ЕМБГ/ЕМБС/ИД број, односно пребарување дали и во кои субјекти во моментот e регистрирано одредено физичко/правно лице, како и во која улога.