Пребарување на објава на ликвидација на правен субјект
Внесете го матичниот број на правниот субјект за кој сакате да проверите дали постои објава на ликвидација

ЕМБСПомошен критериум за добивање матични броеви на правни лица за кои постојат објави на ликвидација

Дел од називСите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.