Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120190014033 Друштво за производство трговија и услуги СТИЛВОРК 2018 ДОО увоз извоз с.Волино Дебарца Документ за определување на главна приходна шифра и големина 22.04.2019 20:40:18
30120190014032 Занаетчија Производство на бетонски блокови ЦИГЛАРА-ГРАДЕЦ Џељаљ Халим Велији с.Камењане Боговиње Документ за определување на главна приходна шифра и големина 22.04.2019 20:40:16
35020190010017 Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 15:58:00
35020190010057 ТП Бутик за артизана, производство и изработка на носии и модерна облека од срма БУТИК ЛУЛЕ Лулзиме Ејуп Абази Мала Речица Тетово Упис на промена 22.04.2019 15:55:29
30620190000199 Друштво за трговија и угостителство ТОБИ Тодор ДООЕЛ експорт-импорт Нов Дојран Стар Дојран Судска Процедура - Стечај 22.04.2019 15:55:11
35020190010120 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОМАТ ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 22.04.2019 15:52:40
35020190010063 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНОМАТ ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 22.04.2019 15:52:40
35020190010049 Друштво за производство, трговија и услуги ЛУМЕРА МЕДИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 15:52:16
35020190010115 Друштво за информатичка технологија ИТЕРА СИСТЕМС ДООЕЛ Тетово, Тетово Shoqeri per teknologji informatike ITERA SISTEMS SHPKNJP Tetove , Tetove Упис на промена 22.04.2019 15:52:02
35020190009962 Бурекџилница СПЕЦИЈАЛ ЕДЕН ТП Бурхан Заим Илази Гостивар Упис на бришење 22.04.2019 15:50:22
30520190000241 Јавна здравствена установа ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Прилеп Упис на промена 22.04.2019 15:49:03
35020190009187 Козметички салон ИРИ-М ТП Валентина Димитар Атанасова Скопје Упис на бришење 22.04.2019 15:48:56
35020190010073 Друштво за производство трговија и услуги К.ЛУКАЧ 2010 експорт-импорт ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Ликвидација 22.04.2019 15:47:59
35020190009940 Друштво за услуги ГЛЕВУМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.04.2019 15:47:46
35020190010102 Друштво за трговија и услуги ДАРАКОМ ДООЕЛ увоз извоз Тетово Упис на промена 22.04.2019 15:47:41
35020190010058 Трговско друштво за производство, трговија и услуги КЕРАМИКС с.Октиси - Струга ДООЕЛ Упис на промена 22.04.2019 15:45:43
35020190009664 Друштво за производство, трговија и услуги КУДЕ ЏЕМУ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 22.04.2019 15:45:01
30220190000201 Хуманитарно здружение ЈАЖИНЦА 2019 с.Јажинце, Јегуновце Упис на основање 22.04.2019 15:44:01
35020190010061 Друштво за производство, трговија и услуги ИНОКС КРЕАТИВ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 22.04.2019 15:41:14
35020190010072 Друштво за производство, трговија и услуги ЃОКО ТРЕЈД 2013 увоз-извоз ДООЕЛ с.Стругово Демир Хисар - во ликвидација Ликвидација 22.04.2019 15:41:03
35020190010114 Трговско друштво за производство, трговија и услуги КРСТЕВСКИ 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на бришење 22.04.2019 15:32:08
35020190010109 Трговско друштво за производство, трговија и услуги КРСТЕВСКИ 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Ликвидација 22.04.2019 15:32:08
35020190010096 Друштво за производство на млеко и млечни производи,трговија на големо и мало,увоз-извоз и услуги ИМВ-ИНДУСТРИЈА ЗА МЛЕКО ВЕЛКОВСКИ с.Кравари,Битола ДОО Упис на промена 22.04.2019 15:31:38
35020190010045 Друштво за трговија на големо со месо и производи од месо ПЕРУТНИНА ПТУЈ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.04.2019 15:20:09
35020190010095 Друштво за услуги, трговија и производство ЈАНКУЛОВ ТИМ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 22.04.2019 15:18:53
35020190010108 Друштво за производство, трговија и услуги МСМ МИКРОФИНАНЦА ДООЕЛ Тетово Упис на бришење 22.04.2019 15:17:25
35020190009728 Друштво за производство, трговија и услуги МСМ МИКРОФИНАНЦА ДООЕЛ Тетово Ликвидација 22.04.2019 15:17:25
35020190009961 Друштво за трговија, производство и услуги БОЖУР ТРИ ДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 22.04.2019 15:16:29
30620190000196 Друштво за трговија и угостителство ТОБИ Тодор ДООЕЛ експорт-импорт Нов Дојран Стар Дојран Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 15:15:52
35020190009933 Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРОДРВО ДООЕЛ увоз-извоз Негорци Гевгелија Упис на промена 22.04.2019 15:15:05
35020190010081 Друштво за производство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Тетово Упис на промена 22.04.2019 15:10:36
35020190009261 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛАН Драган ДООЕЛ експорт-импорт Берово Упис на промена 22.04.2019 15:10:15
35020190010080 Чајџилница ЕЏ-ТА ТП Мехмети Таир Ќазим с.Горна Бањица Гостивар Упис на бришење 22.04.2019 15:02:34
35020190009996 Друштво за трговија и услуги РЕСТОРАНТ АВАНТИ ЕКСЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.04.2019 14:59:06
35020190009938 Трговско мешовито друштво за вработување на инвалидни лица за производство,градежништво,промет и услуги ИКА ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.04.2019 14:57:17
35020190009942 Друштво за производство, трговија и услуги ЛИВАДА ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 22.04.2019 14:57:04
35020190009920 Друштво за градежништво, трговија и услуги ГОДА ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.04.2019 14:56:34
35020190009900 Друштво за производство трговија и услуги КОНФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.04.2019 14:55:30
35020190009895 Друштво за компјутерско програмирање МАГНУМ МЕДИА ДОО увоз-извоз Штип Упис на промена 22.04.2019 14:50:09
30320190000423 Друштво за производство трговија и услуги КЕРАМИКС АЈДИНОСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Лабуништа Струга Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 14:43:56
30320190000422 Градежно, трговско и услужно друштво Мамуди Рини, ИЛИРИА увоз-извоз Струга ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 14:41:57
35020190010005 Друштво за трговија и услуги ЗАНА АЛИУ ШОУ РООМ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.04.2019 14:41:40
30320190000421 Трговско друштво за производство, трговија и услуги АР-НЕ ДООЕЛ Струга Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 14:40:00
35020190010029 Друштво за производство, трговија и услуги БИЛЈАНИК ДООЕЛ увоз -извоз Горно Оризари Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.04.2019 14:39:42
35020190009860 Друштво за инженеринг,проектирање и услуги ИНТЕР ПРОТЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.04.2019 14:39:30
31020190000174 Друштво за производство, трговија и услуги МИС ГРУП ДОО Куманово Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 14:39:18
31020190000173 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт СЕКЈУРИТИ ХЕКТОП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Судска Процедура - Стечај 22.04.2019 14:37:17
30320190000416 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ИВАНА-ДЕНТ Струга-во ликвидација Ликвидација 22.04.2019 14:35:06
35020190009858 Друштво за промет и услуги ГСИ АУТСОРСИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.04.2019 14:34:21
30420190000352 Здружение за промоција и примена на информатички, комуникациски и мултимедиски технологии ИКТ СВЕТ-Битола Упис на основање 22.04.2019 14:30:00
30720190000129 Меѓуопштинско здружение на ГЛУВИ И НАГЛУВИ Штип Упис на промена 22.04.2019 14:26:45
30620190000195 Друштво за трговија услуги и производство ТРЕНЕКС извоз-увоз ДООЕЛ Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 14:22:51
30620190000194 ТП за авто и такси превоз МАРТА 2015 Марина Љубомир Стојанова Велес Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 14:19:29
35020190010079 Трговско друштво за производство трговија услуги и сообраќај ИТННОВАТЕ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 22.04.2019 14:17:49
35020190010071 Трговец поединец за угостителство Јонузи Иќмет Агније Ј-ЛИНДА ТП с.Радолишта Струга Упис на бришење 22.04.2019 14:16:31
30420190000375 Занаетчија Благојче Ацо Таневски АЛ-ТЕРМ Битола Упис на основање 22.04.2019 14:14:00
35020190010018 Друштво за производство, промет, услуги и такси превоз ЗАФИРОВ-ПЛУС ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 22.04.2019 14:10:58
30420190000374 Занаетчија Стефан Бен Најдовски ТЕРМО-ИНЖЕНЕРИНГ с.Горно Оризари Битола Упис на основање 22.04.2019 14:02:01
30120190013983 ПОДГОРИЧКИ КЛУБ Црна Гора - Подружница Подгорички Клуб - Скопје Упис на основање 22.04.2019 14:00:00
35020190010037 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЗОНА МОДЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово - во ликвидација Ликвидација 22.04.2019 13:59:05
35020190009999 Друштво за трговија и посредување АРТ ШПЕД ЛТД ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 22.04.2019 13:55:43
35020190010070 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ТИНО-ЕДВ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 22.04.2019 13:51:09
30420190000379 Приватна здравствена установа-аптека ДЕЛТА-ФАРМ Битола Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 13:48:11
30420190000381 Друштво за производство,трговија и услуги ДВА ЕЛЕНИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Упис на бришење 22.04.2019 13:47:31
30420190000378 Друштво за производство,трговија и услуги ДВА ЕЛЕНИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Судска Процедура - Стечај 22.04.2019 13:47:30
30420190000380 Занаетчија Михајло Ѓорѓи Змејков СЕРВИС БЕМВЕ Битола Упис на промена 22.04.2019 13:46:29
30420190000377 Друштво за производство, услуги и трговија ГОСТИЛНИЦА МАТЕЈ СТЕФАНИ увоз – извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 13:45:07
30820190000147 Здружение за промоција на културата АЛТЕРНАЦИЈА Струмица Упис на основање 22.04.2019 13:43:59
35020190010041 Друштво за производство трговија и услуги ПИЗЗА РЕСТОРАНТ ФС-КУРТИШИ ДОО експорт-имппорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 13:28:29
35020190010026 Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ ФУДС ДООЕЛ извоз-увоз Кавадарци Упис на промена 22.04.2019 13:28:14
35020190010060 Друштво за трговија, производство и услуги БЈУТИ ГАЛЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 22.04.2019 13:24:19
35020190010046 Друштво за трговија, производство и услуги БЈУТИ ГАЛЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 22.04.2019 13:24:18
35020190009929 Друштво за трговија и услуги ЏИЛЕ-ДОНИ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.04.2019 13:18:36
35020190010043 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО ПЈЕСЕ ПОЛОГУ ДОО увоз-извоз с.Добри Дол Врапчиште Shoqeri per prodhimtari, tregti dhe sherbime AUTO PJESE POLLOGU SHPK import-eksport f.Dobri Doll Vrapcisht Упис на промена 22.04.2019 13:17:47
35020190008617 Друштво за трговија и услуги ДД АУТО СОЛУТИОНС ДОО Скопје Упис на промена 22.04.2019 13:16:25
30120190013954 Република Северна Македонија,Национална установа КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Скопје Republika e Maqedonise se Veriut, Institucioni Nacional, QENDRA KONZERVATORE - SHKUP Shkup Упис на промена 22.04.2019 13:03:04
35020190010051 Друштво за производство, трговија и услуги МИТ ХАУС АЕМ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 12:59:43
35020190010047 Друштво за производство, трговија и услуги МИНИ КОМЕРЦ ДВА ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 12:54:58
30320190000420 Друштво за производство,услуги и трговија ИЛОСКИ-2014 увоз-извоз ДООЕЛ Ложани Струга Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 12:47:07
30320190000419 Друштво за производство трговија и услуги ДИША ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт с.Горно Татеши Струга Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 12:46:23
35020190009885 Друштво за трговија на големо и мало експорт-импорт ПЕКО ДОО Скопје Упис на промена 22.04.2019 12:45:49
30320190000418 Трговско друштво за производство услуги и трговија ЕСАД КОМЕРЦ 2012 ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Претстечај (Претходна постапка) 22.04.2019 12:45:49
30320190000424 Занаетчија Резбарска работилница НЕСТОР КЛИМЕНТ Нестор Наумоски Охрид Упис на бришење 22.04.2019 12:44:47
35020190010033 Друштво за трговија,градежништво и услуги ФЛУИД-КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 22.04.2019 12:41:36
30120190013809 Приватно средно училиште MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS с.Долно Седларце,општина Брвеница Упис на промена 22.04.2019 12:39:31
30120190013813 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО Скопје QEVERIA E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT SEKRETARIATI I LEGJILACIONIT Shkup Упис на промена 22.04.2019 12:38:44
30120190013681 Кошаркарски клуб АЛБЕС Желино Klubi i Basketbollit ALBES-Zheline Упис на промена 22.04.2019 12:36:31
31120190000197 Занаетчија бравародреар ХЕКУРИ 999 Абдулкадар Кенан Исеини с.Чегране Чегране Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 12:35:40
35020190009931 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво и услуги ТОБАКО-СИТИ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 22.04.2019 12:30:38
35020190009674 Друштво за трговија и услуги ЕЛИКСИР ДДД ДОО Скопје Упис на промена 22.04.2019 12:27:01
35020190009965 Друштво за производство,трговија и услуги КОНИМЕКС ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 22.04.2019 12:26:12
35020190009839 Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.04.2019 12:22:47
31020190000170 Друштво за рударство СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ Кратово-во стечај Судска Процедура - Стечај 22.04.2019 12:18:57
35020190009495 Друштво за производство, промет и услуги ГРУПАЦИЈА АНДОНОВСКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 22.04.2019 12:15:00
35020190010002 Друштво за трговија и услуги МУРГОВСКА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 22.04.2019 12:11:43
35020190009787 Друштво за угостителство, трговија и услуги МАРЏ - БОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 22.04.2019 12:03:09
35020190009793 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕРСУС ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.04.2019 12:01:25
35020190009783 Друштво за производство, трговија и услуги НЕНА ДЕКОРАЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.04.2019 12:00:16
35020190010035 ТП ВАИКО АУТО Букурије Ариф Деари с. Камењане, Боговиње TI VAIKO AUTO Bukurije Arif Deari f. Kamjan, Bogovine Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 11:57:47
35020190010009 Трговец поединец ВЕСНА 2 Слободан Анде Андов Документ за регистрирање на работно време 22.04.2019 11:45:43
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.