Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120200014459 Друштво за производство трговија и услуги АСТА ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 25.09.2020 20:40:02
30120200014458 Здружение Фудбалски Клуб КУМАНОВО 2012 Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 25.09.2020 20:40:02
35020200018669 Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА РАКА АРТ ДОО увоз-извоз Чашка Упис на основање 25.09.2020 16:30:01
35020200018687 Друштво за трговија и услуги МЕТИ МЕРМЕР ДОО Арачиново Упис на основање 25.09.2020 16:15:01
35020200018650 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРМОАЛ ГРУП ДООЕЛ с.Василево, Василево Упис на основање 25.09.2020 16:15:01
35020200018632 Друштво за продажба, монтирање на керамика ВЕНЕЦИА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец, Врапчиште Shoqeria për tregti, dhe montim të keramikës VENECIA COMPANY ShPKNP eksport-import f.Gradec, Vrapciste Упис на основање 25.09.2020 16:15:00
30120200014428 Фризерски салон ХЕРА Џељан Реџеп Шентурк Скопје Упис на основање 25.09.2020 16:14:03
35020200018696 Друштво за производство,трговија и услуги ТЕРМАЛНА ТЕРАПИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 25.09.2020 16:08:06
35020200018274 Друштво за производство, трговија и услуги АБ ФРУИТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.09.2020 16:01:17
35020200018444 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало КАМФУД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2020 15:58:23
30520200000343 Трговско друштво за производство,промет и услуги Цвета Илиоска НИКОПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 25.09.2020 15:55:01
30520200000342 Трговско друштво за производство,промет и услуги Цвета Илиоска НИКОПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 25.09.2020 15:55:01
35020200018704 Друштво за промет и услуги ДЕБИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Кадино Илинден Упис на промена 25.09.2020 15:51:24
31520200000224 Друштво за производство трговија и услуги ДОБЕР ДООЕЛ увоз-извоз Валандово-во стечај Објава(Стечајна постапка) 25.09.2020 15:50:26
35020200018591 Друштво за промет и услуги ВОЧАР МКД ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2020 15:48:16
35020200018678 Друштво за производство, трговија и услуги МИ-МАК 20 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 25.09.2020 15:45:01
35020200018673 Трговец поединец за трговија и услуги ПАНОВ ПРОДУКЦИЈА Димитар Михаил Панов ТП Виница Упис на основање 25.09.2020 15:45:01
35020200018660 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ДЕНА РОНЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 25.09.2020 15:45:01
35020200018645 Друштво за трговија и услуги ПЕНТАГРАМ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје Упис на основање 25.09.2020 15:45:00
35020200018525 Друштво за производство, трговија и услуги Б & Д ТАНЕВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 25.09.2020 15:45:00
35020200017616 Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ СОЛУТИОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 25.09.2020 15:43:52
30120200014250 Одбор за изградба на верски објект ЏАМИЈА БАШКИМИ Скопје Упис на промена 25.09.2020 15:41:49
35020200018672 Друштво за градежништво, промет и услуги ЕКСПО ВИТА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2020 15:38:52
35020200016954 Друштво за градежништво, услуги и трговија СМОКАР ГРАДБА ДООЕЛ с.Трновац Кратово Упис на промена 25.09.2020 15:38:01
35020200018699 Друштво за услуги трговија и производство ДЕАЈОН 2020 Дооел Охрид Упис на промена 25.09.2020 15:37:35
35020200018654 Друштво за производство, трговија и услуги КОВАЧКИ 2020 ДООЕЛ увоз-извоз с.Тработивиште Делчево Упис на основање 25.09.2020 15:30:00
35020200018343 Друштво за трговија и услуги М22 М22 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.09.2020 15:25:41
30320200000518 Занаетчија козметика Д О Н А Лиридона Фуат Мерко Струга Упис на промена 25.09.2020 15:24:03
35020200018670 Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија и услуги, увоз-извоз Муарем Зенделоски ТЕРМОТОН Лабуништа ДООЕЛ - во ликвидација Ликвидација 25.09.2020 15:23:22
35020200018701 Трговско друштво за производство,трговија и услуги-Шутевска Татјана-ТАМАРО-Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 25.09.2020 15:21:24
30120200014455 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЗАБОЛЕК Скопје Упис на бришење 25.09.2020 15:15:11
30120200014449 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЗАБОЛЕК Скопје Ликвидација 25.09.2020 15:15:11
35020200018657 Друштво за информатичка технологија, софтвер и компјутерски услуги ТУТОР 117 ДООЕЛ Тетово Упис на основање 25.09.2020 15:15:00
35020200018624 Друштво за производство,трговија и услуги БЛАЖЕ КОЛАРО-Т увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Упис на основање 25.09.2020 15:15:00
35020200018247 Друштво за производство, трговија и услуги НИТА ДЕСИНГ 2020 ДОО увоз-извоз Куманово Упис на основање 25.09.2020 15:15:00
30220200000188 Занаетчија АУТОЕЛЕКТРИК ХАРИС Харис Низам Џемаили с.Порој-Тетово Упис на основање 25.09.2020 15:14:00
35020200018631 Друштво за производство, трговија и услуги со увоз-извоз ИРИС-ПРИНТ с.Мислешево, Струга Цане ДООЕЛ Упис на промена 25.09.2020 15:12:07
31520200000218 Занаетчија ПЕРФЕКТ КЕРАМИКА Петар Ѓорге Ристов Гевгелија Упис на основање 25.09.2020 15:08:04
30520200000335 Занаетчија Фризерско студио за мажи ВУКАСО Даниел Петре Секулоски Прилеп Упис на основање 25.09.2020 15:08:03
30520200000334 Занаетчија Автомеханичар АВТОСТИЛ ИД Игор Кире Ризоски Прилеп Упис на основање 25.09.2020 15:08:03
30520200000333 Занаетчија чевлар ДАВИД-НОНЕ Давид Гоце Нонески Прилеп Упис на основање 25.09.2020 15:08:03
30120200014354 АДВОКАТ АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА Прилеп Упис на основање 25.09.2020 15:08:01
35020200018691 Друштво за производство,трговија и услуги КОРОНА КОНСТРАКШН ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 25.09.2020 15:06:37
30120200014418 Приватна здравствена установа - аптека АЛПИ ФАРМ Скопје Упис на промена 25.09.2020 15:04:39
35020200018651 Друштво за трговија, услуги, производство и занаетчија ЕНИС КОМПАНИ 2020 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 25.09.2020 15:00:01
35020200018617 Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛМИР & АДИАН ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 25.09.2020 15:00:00
35020200018565 Друштво за производство,трговија, транспорт и услуги МИГ-2020 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 25.09.2020 15:00:00
35020200018386 Друштво за производство, трговија и услуги АКП КРИСТАЛ увоз – извоз ДОО Прилеп Упис на основање 25.09.2020 15:00:00
35020200018659 Друштво за угостителство, трговија и услуги МАСТЕР КАФЕ ДОО Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:56:02
35020200018619 Друштво за производство, трговија и услуги ВАВ ТЕКСТИЛ 2020 ДОО Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:54:04
30120200014412 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ГИНЕКО-МЕНСУРА Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:53:42
35020200018604 Друштво за маркетинг,производство,трговија и услуги МАРКЕТЕКСТР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:52:14
30120200014448 АДВОКАТ ЕЛЕНА МИЦЕВА СТОЈЧЕВСКА Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:49:01
35020200018666 Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало КИКИ Љубе ДООЕЛ увоз-извоз Ново село Ѓорче Петров Упис на промена 25.09.2020 14:48:44
30120200014415 АДВОКАТ ДРАГАН ПЕТРОВСКИ Куманово Упис на промена 25.09.2020 14:47:39
30120200014445 АДВОКАТ ЗЛАТКО КРСТЕСКИ Кичево Упис на бришење 25.09.2020 14:46:54
30120200014451 Приватна здравствена установа -ординација по педијатрија д-р МАЛЕНКОВА Скопје Упис на бришење 25.09.2020 14:46:38
30120200014439 Приватна здравствена установа -ординација по педијатрија д-р МАЛЕНКОВА Скопје Ликвидација 25.09.2020 14:46:38
35020200018640 Друштво за услуги МА-ГО-ДАНИ ДООЕЛ Велес Упис на основање 25.09.2020 14:45:03
35020200018600 Друштво за производство, трговија и услуги ЗОКИ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 25.09.2020 14:45:03
35020200018588 Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕУРОБАУ ГРАДБА ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 25.09.2020 14:45:00
35020200018317 Друштво за трговија и услуги СМ5 ДООЕЛ Штип Упис на основање 25.09.2020 14:45:00
35020200018205 Друштво за производство, трговија и усуги ГАСТЕЈНЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:37:00
30120200014356 АДВОКАТ НАДИЦА ЈАНЕВА ПИЉАФОВА Струмица Упис на основање 25.09.2020 14:30:00
35020200018658 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТАМАРО МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 25.09.2020 14:29:18
35020200017138 Друштво за производство, трговија и услуги РОМАН ДЕСТИЛЕРИЈА ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 25.09.2020 14:25:09
30120200014403 Општинско Основно училиште БРАТСТВО Скопје Упис на промена 25.09.2020 14:24:27
35020200018625 Трговско друштво за производство, трговија и услуги МЕШ ДООЕЛ ОХРИД Упис на основање 25.09.2020 14:15:04
35020200018616 Друштво за градежништво трговија и услуги ХАУСГРУП ЕМУРЛИ ДОО увоз- извоз Копанце ,Јегуновце Упис на основање 25.09.2020 14:15:04
35020200018587 БРАНДС ЕООД Благоевград Република Бугарија Подружница во Скопје, Република Северна Македонија Упис на основање 25.09.2020 14:15:00
35020200018460 Друштво за трговија и услуги АССОЛУТО ДОО Струмица Упис на основање 25.09.2020 14:15:00
35020200018395 Друштво за услуги, трговија и производство КАЛИФОРНИА ФИТНЕС ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Куманово Упис на основање 25.09.2020 14:15:00
35020200018559 Друштво за трговија, превоз и услуги КАРГО ХИТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2020 14:12:27
35020200018529 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз НИНО ФЈОРЕ ДООЕЛ Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2020 14:10:12
35020200018535 Друштво за производство, трговија и услуги ГОЛДЕН РОУЗЕС ЈС 2019 ДООЕЛ Штип Упис на промена 25.09.2020 14:08:17
30220200000191 Здружение за неформално образование,животна средина и социо-културна едукација КРЕАТИВНОСТ И ЕДУКАЦИЈА Тетово, Shoqata pёr edukim jo formal,mbrojtje tё ambientit dhe edukim socio-kulturor KREATIVITETI DHE EDUKIMI Tetovё Упис на основање 25.09.2020 14:08:01
35020200018171 Друштво за превоз,трговија и услуги ЛЕОН В-Ѓ ДООЕЛ Смојмирово Берово Упис на промена 25.09.2020 14:07:29
35020200018671 Друштво за трговија и услуги ФОХСЕР ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 25.09.2020 14:07:19
30420200000707 Занаетчија Антонио Јоше Боглев СЕРВИС ФРИЦ КОМ Битола Упис на промена 25.09.2020 14:07:15
35020200018643 Друштво за разубавување, трговија, производство и услуги ЛУНА БЈУТИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Shoqeri per zbukurim, tregti, prodhim dhe sherbime LUNA BEAUTY SHPKNJP eksport-import Struge Упис на промена 25.09.2020 14:06:15
35020200018638 Друштво за производство и трговија ДАЦА-ТРЕЈД,Драгица и др.ДОО с.Росоман Документ за регистрирање на работно време 25.09.2020 14:03:41
35020200018596 Друштво за производство трговија и услуги ДИЈАЛ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз с. Крстов Дол Крива Паланка Упис на основање 25.09.2020 14:00:01
35020200018577 Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕМИУМ КОМПАНИ СТИЛ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 25.09.2020 14:00:01
35020200018675 Трговско друштво за производство,трговија и услуги-Шутевска Татјана-ТАМАРО-Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 25.09.2020 13:58:30
35020200016337 Друштво за производство,трговија и услуги БЕННИНГ-ПСАМ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.09.2020 13:53:59
35020200018030 Друштво за консалтинг КАРАНОВИЌ И НИКОЛИЌ ДОО Скопје Упис на промена 25.09.2020 13:53:04
30520200000332 Друштво за трговија на мало и големо ТАЉАТА-Т увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2020 13:50:53
30520200000331 Друштво за производство, трговија и услуги САНДРА-СНЕКИ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2020 13:50:39
30520200000341 Друштво за земјоделие, производство и трговија АГРОЗЕНИТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Галичани, Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2020 13:50:25
30520200000330 Трговско друштво за производство,промет и услуги Цвета Илиоска НИКОПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2020 13:49:57
35020200018578 Друштво за производство и трговија со електрична енергија ФАЕТОН НРГ ДОО Куманово Упис на промена 25.09.2020 13:48:16
35020200018557 Друштво за производство, трговија и услуги ГСИ ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2020 13:47:19
30320200000517 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ИБЕГАЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2020 13:45:49
35020200018533 ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР-Акционерско друштво за издавање на деловен простор под закуп-Скопје Упис на промена 25.09.2020 13:45:16
35020200018450 Друштво за производство,трговија и услуги ТОБИ МЈУЗИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 25.09.2020 13:45:00
35020200018182 Трговско друштво за производство,трговија и услуги РИСТЕ ДООЕЛ Пехчево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2020 13:39:26
35020200018644 Друштво за превоз и услуги ВИК ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Тумчевиште-Гостивар - во ликвидација Ликвидација 25.09.2020 13:38:01
35020200018647 Друштво за трговија, угостителство и услуги АЏАРТУРК ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на промена 25.09.2020 13:35:49
35020200018668 Друштво за производство,трговија и услуги СЕИКО КОМЕРЦ ЈТД Цветла Илиевска и др.извоз-увоз Делчево Упис на бришење 25.09.2020 13:33:56
35020200018662 Друштво за производство,трговија и услуги СЕИКО КОМЕРЦ ЈТД Цветла Илиевска и др.извоз-увоз Делчево Ликвидација 25.09.2020 13:33:56
1 2 3 4 5 6 7

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.