Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190014086 Друштво за превоз, промет и услуги ВЛЕЧНА СЛУЖБА СТАНКОВСКИ 24/7 ДООЕЛ Илинден Упис на основање 17.06.2019 17:00:00
35020190014109 Друштво за градежништво и услуги ХИДРО-САРЏО Охрид ДОО Упис на основање 17.06.2019 16:15:01
35020190013955 Друштво за транспорт, градежништво, трговија и услуги ДИАМОНД ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на промена 17.06.2019 15:56:15
30420190000548 Друштво за производство, услуги и трговија ГОСТИЛНИЦА МАТЕЈ СТЕФАНИ увоз – извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 17.06.2019 15:53:38
30420190000545 Друштво за производство, услуги и трговија ГОСТИЛНИЦА МАТЕЈ СТЕФАНИ увоз – извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 15:53:37
35020190013548 Друштво за услуги и промет на големо и мало ИНТЕРТРАНС-КОМЕРЦ ММ ДООЕЛ експорт-импорт нас.Грамѓе,Крива Паланка Упис на промена 17.06.2019 15:53:03
30420190000547 Друштво за производство,трговија и услуги АЛТИКОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 17.06.2019 15:52:27
30420190000544 Друштво за производство,трговија и услуги АЛТИКОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 15:52:26
35020190014093 Друштво за декорирање на торти и колачи СОФИЈА-ЕМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:45:01
35020190014000 Друштво за трговија, производство и услуги ГЛОБАЈ ТЕКСТИЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:44:59
35020190013787 Друштво за градежништво, трговија и услуги САНИК ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:44:51
30120190014610 Здружение на граѓани за поддршка и развој на социјално претприемништво СТАРТАП КЛУБ Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:44:00
35020190013825 Друштво за производство,промет и услуги увоз-извоз ГРАДЕЖИ-Душан и др. ДОО Прилеп Упис на промена 17.06.2019 15:40:16
35020190014111 Друштво за производство,услуги и трговија БАНК ОФ ТРЕЕС ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 17.06.2019 15:36:45
30120190014774 Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ДИМИТАР ВЛАХОВ Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:35:46
35020190014104 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЛУИС ЛАСЕН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.06.2019 15:28:53
35020190014070 Друштво за проектирање,инженеринг,градежништво,производство,транспорт,трговија и услуги СТАТИКА-А ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на основање 17.06.2019 15:25:05
35020190014056 Друштво за трговија и услуги САЛВАТОРЕ ГЛАМОУР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:25:05
35020190014037 Друштво за производство,транспорт.трговија и услуги ИН&АД КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Г.Седларце-Боговиње Упис на основање 17.06.2019 15:25:05
35020190014031 Друштво за производство,трговија и услуги ХЕНДИ ДОКТОР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на основање 17.06.2019 15:25:05
35020190014029 Друштво за трговија,транспорт и услуги АУТО ДЕУТС ДОО увоз-извоз Гостивар Упис на основање 17.06.2019 15:25:04
35020190014024 Друштво за трговија и услуги ГЛОБАЛ-ХЛТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:25:04
35020190014020 Друштво за градежништво, трговија и услуги КАНАМА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:25:04
35020190013991 Трговско друштво за производство и продукција на филмови ПРОСПЕРИУМ ФИЛМС ДООЕЛ Сопиште Упис на основање 17.06.2019 15:25:04
35020190013988 Друштво за производство,услуги и трговија АЈОЛАЈТ ХАБ увоз-извоз ДООЕЛ Струга Упис на основање 17.06.2019 15:25:04
35020190013983 Друштво за трговија и услуги ПЕРЛА КОЗМЕТИК ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:25:03
35020190013969 Друштво трговија и услуги ЈОАКИМ 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 17.06.2019 15:25:03
35020190013967 Друштво за консултански услуги за меѓународни приватни и деловни клиенти НОВА ЗОИИ ДОО Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:25:03
35020190013943 Друштво за транспорт трговија и услуги РОЈАЛ ИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на основање 17.06.2019 15:25:03
35020190013937 Друштво за трговија, услуги и производство ДЕНТ-ФАКТОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 17.06.2019 15:25:02
35020190013919 Друштво за консалтинг ХАНФ ПХАРМА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.06.2019 15:25:02
35020190013912 Друштво за производство и трговија ОЛИВИЈА ТЕХНИК ТЕКСТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Упис на основање 17.06.2019 15:25:02
35020190013909 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ФЈОЛА 2019 ДОО увоз-извоз Куманово Упис на основање 17.06.2019 15:25:02
35020190013902 Друштво за трговија и услуги КИРМИТ ФРУИТ КОМПАНИ ДОО Ресен Упис на основање 17.06.2019 15:25:02
35020190013898 Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОМЕТАЛ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 17.06.2019 15:25:01
35020190013871 Друштво за трговија и услуги ЧИМЕ АУТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на основање 17.06.2019 15:25:01
35020190013818 Трговец поединец за трговија на мало ЏОЛЕ-ПРОМЕТ ТП Биљана Благој Ташева Велес Упис на основање 17.06.2019 15:25:01
35020190013785 Друштво за производство,тговија и услуги ХРИСТИ-КИВ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Петралинци Босилово Упис на основање 17.06.2019 15:25:01
35020190013512 Друштво за производство,трговија и услуги МЕДИКАЛ КАННАБИГ ДОО увоз-извоз Кичево Упис на основање 17.06.2019 15:25:00
30620190000306 Здружение на граѓани МЛАДИ ПЛАНИНАРИ,Скопје Упис на бришење 17.06.2019 15:22:21
30620190000300 Здружение на граѓани МЛАДИ ПЛАНИНАРИ,Скопје Ликвидација 17.06.2019 15:22:21
35020190014061 Друштво за производство, трговија и услуги МИКМЕР увоз-извоз ДООЕЛ с.Подмочани Ресен - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.06.2019 15:22:11
35020190013759 Друштво за одгледување,производство,трговија и услуги ГАЛАКТУС БИО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:21:12
35020190014124 Друштво за внатрешен и надворешен промет ЦАЈД Александар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 17.06.2019 15:16:44
35020190013577 Друштво за внатрешен и надворешен промет ЦАЈД Александар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 17.06.2019 15:16:44
30120190014723 ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:12:38
35020190013765 ТП БЕСТА-угостителски дуќан Ивановски Георги Гоце Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:07:26
35020190014106 Друштво за трговија и услуги ЕКО ЛАЈФ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.06.2019 15:01:46
35020190014054 Друштво за производство, трговија и услуги САНИК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.06.2019 15:00:40
35020190014118 Друштво за транспорт, трговија и услуги БООМ РЕМОВАЛС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 17.06.2019 14:58:56
35020190014065 Друштво за транспорт, трговија и услуги БООМ РЕМОВАЛС ДООЕЛ Скопје Ликвидација 17.06.2019 14:58:56
35020190014096 Друштво за производство,трговија и услуги ВРАГ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Документ за регистрирање на работно време 17.06.2019 14:53:07
30620190000270 Училишен спортски клуб при Општинско Основно училиште Гоце Делчев Кавадарци Упис на промена 17.06.2019 14:48:47
30120190014709 Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија - Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:45:41
30320190000572 Здружение - Црковен одбор на Св.НИКОЛА и Св.ЈОВАН ПРЕТЕЧЕ Пискупштина Струга Упис на основање 17.06.2019 14:44:01
30320190000563 Здружение на музичарите и изведувачите ХАРМОНИА 2019-Струга Shoqata e muzicientёve dhe interpretuesve HARMONIA 2019 Struga Упис на основање 17.06.2019 14:44:01
30820190000230 Трговец Поединец за трговија на мало СТОЈКОВ ФРЕШ Стојко Блажо Стојков ТП Ново Село Претстечај (Претходна постапка) 17.06.2019 14:43:23
35020190014108 Друштво за производство,трговија и услуги АЛМА-КОМЕРЦ Ангел Пецов ДООЕЛ експорт-импорт Струмица Упис на промена 17.06.2019 14:36:39
35020190014027 Друштво за производство, трговија и угостителство СПЕЦИЈАЛ - ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:33:56
35020190014021 Друштво за производство,трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА СОНЧЕВА КУЌА ДООЕЛ Сопиште Упис на промена 17.06.2019 14:31:52
35020190014097 Друштво за трговија и услуги БЕ-ТЕ КОМПАНИ ДОО Штип Упис на промена 17.06.2019 14:31:20
30620190000305 Друштво за производство, трговија и услуги КОБРА-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ Демир Капија Упис на бришење 17.06.2019 14:30:28
35020190013995 Друштво за производство и промет СТОКОИМПЕКС Стокопромет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:27:30
35020190014006 Друштво за производство, трговија и услуги ИНИТИУМ ДОО Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:26:50
30820190000231 Друштво за производство,трговија и услуги КАЈ ЧОРБАЏИ ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 17.06.2019 14:23:55
30820190000229 Друштво за производство,трговија и услуги КАЈ ЧОРБАЏИ ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 14:23:55
35020190013321 Друштво за трговија и услуги ИНДУСТРИ СЕРВИС ДОО Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:20:49
31520190000093 Македонско здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела с.Негорци Гевгелија Упис на промена 17.06.2019 14:20:40
31520190000097 Приватна здравствена установа-аптека ДИА-ФАРМ Валандово Документ за регистрирање на работно време 17.06.2019 14:20:02
31120190000315 Кафе Пицерија ТП ЛА УНО ДОЛЧЕ ВИТА Муамед Африм Синани Гостивар Упис на бришење 17.06.2019 14:13:34
31120190000313 Кафе Пицерија ТП ЛА УНО ДОЛЧЕ ВИТА Муамед Африм Синани Гостивар Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 14:13:33
30320190000573 Занаетчија-Берберница ДРИТАН 2015 Дритан Џиат Елмас Охрид Упис на промена 17.06.2019 14:13:07
31120190000314 Друштво за ветеринарство трговија транспорт угостителство и услуги АНИМАЛ ЏУЛИ ДООЕЛ експорт - импорт с.Зубовце Врапчиште Претстечај (Претходна постапка) 17.06.2019 14:11:49
30320190000575 Занаетчиски дуќан - КОППЕР АРТ - Данче Наумоска Охрид Документ за регистрирање на работно време 17.06.2019 14:11:38
35020190014066 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ОМЕГА-ДЕНТ Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 17.06.2019 14:11:10
30520190000314 Стрелачки клуб ХЕРОЈ ПРИЛЕП Прилеп Упис на промена 17.06.2019 14:10:14
35020190013886 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија извоз-увоз-Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.06.2019 14:08:49
30120190014073 АЕКОМ Интернешнл Девелопмент Подружница во Скопје Упис на бришење 17.06.2019 14:06:05
30120190014779 Друштво за производство, трговија и услуги МЗТ ОПРЕМА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 14:05:30
30320190000574 Занаетчија-Плетач ТВРДИНА 2015 Мирјана Атанас Алачоска Охрид Упис на промена 17.06.2019 14:04:51
30120190014773 Агенција за посредување за вработување во земјата и странство со наплата ЕВИВА КАДРОВСКИ УСЛУГИ Штип Упис на промена 17.06.2019 14:04:43
35020190014064 Друштво за угостителство, трговија и услуги ДЕА ХОЛДИНГ ЉТД ДООЕЛ с.Голема Речица, Тетово Упис на промена 17.06.2019 14:02:48
35020190013396 Друштво за трговија и услуги ВИП КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:02:22
30120190014783 Друштво за консалтинг,трговија и услуги БЕСТВЕЈ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.06.2019 14:01:23
35020190013257 МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје Упис на промена 17.06.2019 14:01:14
35020190014085 Друштво за трговија и услуги СТИЛЕТТО ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 17.06.2019 13:59:45
30120190009530 Република Северна Македонија, Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Академик Илија Васков Скопје Упис на промена 17.06.2019 13:53:13
30120190014793 Здружение на граѓани за промовирање на слободата на изразување ЦЕНТАР ЗА МЕДИУМСКИ ИНИЦИЈАТИВИ Скопје Упис на промена 17.06.2019 13:51:14
30320190000571 Здружение Црковен Одбор ХРАМ СВЕТИ НИКОЛА с.Подгорци Струга Упис на основање 17.06.2019 13:44:01
30120190014544 СИНДИКАТ НА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И МЕТАЛИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 17.06.2019 13:43:33
35020190013314 Друштво за угостителство, производство и трговија ЈАКИМОВСКИ МИТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Марино - Илинден Упис на промена 17.06.2019 13:26:06
35020190014082 Друштво за производство,трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 17.06.2019 13:25:45
30120190014722 Општинско Основно училиште Свети Кирил и Методиј ,Центар-Скопје Упис на промена 17.06.2019 13:23:11
35020190012948 Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги МБ АГРОФАРМС ДОО Скопје Упис на промена 17.06.2019 13:20:43
30820190000228 Друштво за производство,трговија и услуги КАЈ ЧОРБАЏИ ДООЕЛ Струмица Претстечај (Претходна постапка) 17.06.2019 13:20:20
35020190014075 Друштво за угостителство трговија и услуги ВЕЛИЧЕ И КИКО увоз-извоз ДООЕЛ с.Мороишта Струга Документ за регистрирање на работно време 17.06.2019 13:19:24
35020190014068 Друштво за производство трговија и услуги МОТАС ГАС ДОО увоз-извоз с.Стојаково Богданци Упис на промена 17.06.2019 13:03:57
30120190014720 Друштво за производство трговија и услуги ЛИЛИЈА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.06.2019 13:02:30
30120190014704 Друштво со ограничена одговорност за производство,внатрешна и надворешна трговија ГАМА-ШПЕД ДООЕЛ Каров Благој Кавадарци-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 13:01:23
30120190014786 Друштво за производство и трговија ЛИФЕСТОНЕ ЦАПИТАЛ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 17.06.2019 13:01:22
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.