Закони поврзани со ЦР

Правна рамка на функционирањето на Централен регистар на Република Северна Македонија

 • Закон за Централен регистар на Република Северна Македонија
  ( "Службен весник на РМ" број 50/2001, 49/2003, 109/2005 )
 • Закон за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица
  ( "Службен весник на РМ" број 84/2005, 13/2007, одл. На Уст. Суд 12.09.2007, 150/2007 )
 • Закон за трговските друштва
  ( "Службен весник на РМ" број 28/2004, 84/2005, 25/2007 )
 • Правилник за формата и содржината на обрасците за упис во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица
  ( "Службен весник на РМ" број 115/2005 )
 • Закон за договорен залог
  ( "Службен весник на РМ" број 5/2003, 4/2005, 87/2007 )
 • Закон за лизинг
  ( "Службен весник на РМ" број 4/2002, 49/2003, 13/2006 )
 • Закон за девизното работење
  ( "Службен весник на РМ" број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003 )
 • Закон за банки
  ( "Службен весник на РМ" број 67/2007 )
 • Упатство за начинот и постапката за отворање и затворање на сметка
  ( "Службен весник на РМ" број 115/2005 )
 • Закон за хартии од вредност
  ( "Службен весник на РМ" број 95/2005, 25/2007, 7/2008 )
 • Закон за платен промет
  ( "Службен весник на РМ" број 113/2007, 22/2008 )
 • Закон за јавни набавки
  ( "Службен весник на РМ" број 136/2007 )
 • Правилник за содржината на документот за бонитет
  ( "Службен весник на РМ" број 13/2006 )
 • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
  ( "Службен весник на РМ" број 13/2006 )
 • Правилник за начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директните инвестиции на нерезиденти во Република Северна Македонија
  ( "Службен весник на РМ" број 122/2008 )
 • Правилник за начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директните инвестиции на резидентите во странство
  ( "Службен весник на РМ" број 122/2008 )
 • Закон за прекршоците
  ( "Службен весник на РМ" број 62/2006, 69/2006, 157/2009 )
 • Закон за извршување на санкциите
  ( "Службен весник на РМ" број 2/2006, 57/2010 )
 • Кривичен законик на Република Северна Македонија
  ( "Службен весник на РМ" број 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009 )
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност
  ( "Службен весник на РМ" број 78/2010 )
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на утврдени побарувања на доверителите во стечајна постапка
  ( "Службен весник на РМ" број 78/2010 )
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.